สสว. ทดลองให้บริการเว็บไซต์ “SMEONE” ศูนย์กลางข้อมูลสำหรับ SME ไทย

สสว.ทดลองเปิดให้บริการเว็บไซต์ “SMEONE” หวังสร้างศูนย์กลางข้อมูลด้าน SME ภาครัฐ-เอกชนทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและยกระดับธุรกิจ SME ไทย

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.จะทดลองเปิดให้บริการเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ “SMEONE” (www.sme1.info) อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล บริการความช่วยเหลือ ตลอดจนแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม SME ขณะเดียวกันยังช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่มีอยู่ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับธุรกิจให้เติบโตเข้มแข็งต่อไป

ทั้งนี้ เว็บไซต์ SMEONE ได้รวบรวมข้อมูลความรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ SME อย่างรอบด้าน โดยจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ชัดเจน สืบค้นได้ง่าย ประกอบด้วย หมวด “กิจกรรมเด่นช่วงนี้” ซึ่งรวมกิจกรรมต่างๆ ทั้งการอบรมความรู้ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ หมวด “กิจกรรมและโครงการเพื่อ SME” เป็นช่องทางรวบรวมโครงการส่งเสริม SME ของแต่ละหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องการเงิน การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสินค้า บริการ สิทธิประโยชน์หรือภาษีต่างๆ หมวด “คลังความรู้ SME” อาทิ สถานการณ์และแนวโน้มตลาด เพื่อยกระดับสินค้าหรือบริการให้ตรงความต้องการผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงข้อมูลตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจผ่านการประเมินแบบทดสอบต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีหมวด “ผู้ให้บริการ SME” ซึ่งรวมรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ SME ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการหรือศูนย์ทดสอบ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ และการพัฒนามาตรฐานสินค้าหรือบริการ ฯลฯ

สำหรับในระยะต่อไปจะพัฒนาเว็บไซต์ SMEONE ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการในรูปแบบ Mobile Version เพิ่มขีดความสามาถในการส่งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ผ่าน E-Newsletter การจัดทำ E-Marketplace เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์ การขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ จับคู่ธุรกิจบนเว็บไซต์ วินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ เป็นต้น ขณะเดียวกันจะขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาคเอกชน สมาคม และสถาบันการศึกษา ในการเชื่อมโยงข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เข้ามารวมไว้ในเว็บนี้ เพื่อให้ SMEONE เป็นแหล่งรวบรวมทุกเรื่องของ SME ไว้ในที่เดียว

“เว็บไซต์ SMEONE จะตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้ประกอบการ SME และภาครัฐได้เป็นอย่างดี โดยจะช่วยให้ SME ที่ต้องการพัฒนายกระดับธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนได้มองเห็นโอกาสและช่องทางการพัฒนาธุรกิจของตัวเอง หรือผู้ที่อยากขอคำปรึกษาแนะนำ อยากทดสอบสินค้า แล้วไม่รู้จะต้องคุยกับใครก็มีทางออกมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยรู้ว่าภาครัฐทำโครงการ หรือมีบริการอะไรบ้าง ก็สามารถมองเห็นและเลือกที่จะเข้าร่วมได้ตรงตามความต้องการ ขณะที่ภาครัฐที่ต้องการจะเฟ้นหาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการก็มีกลุ่มเป้าหมายเข้ามาให้คัดสรรได้มากขึ้น โดย SMEONE ถูกออกแบบและพัฒนาให้ SME เข้ามาสืบค้นข้อมูล รับบริการ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้ เพื่อเป็นตัวช่วยพัฒนาธุรกิจตัวเองให้เข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” ผอ.สสว.กล่าว

ที่มา : สสว.

 

แสดงความคิดเห็น