กสอ. รุกกลยุทธ์ “สร้างแบรนด์ให้ดังอย่างยั่งยืน” ผ่าน “SMEs Business Network Forum 2018”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ DIP SMEs Network จัดกิจกรรม “SMEs Business Network Forum 2018” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กสอ. มีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ รวมถึงการแข่งขันที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรม SMEs Business Network Forum 2018 ขึ้น ณ โรงแรมรามากาเด้นท์ กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้มีเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การยกระดับ ขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs ตลอดจนห่วงโซ่การผลิตให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายระหว่างกันเพื่อต่อยอด เชื่อมโยงธุรกิจต่อไป

“ SMEs Business Network Forum 2018 จะเป็นเวทีให้ SME ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้สามารถเชื่อมโยง ต่อยอดไปสู่ระดับสากล โดยภายในงานจะมีการสัมมนาทางวิชาการ, การให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ตลอดจนการออกบูธของสถาบันต่างๆ” นายเดชา กล่าว

นายเดชา กล่าวต่อว่า กสอ. ยังได้นำโครงการ T-GoodTech (Thai Good Technology) มาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ผ่านเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นช่องทางการจับคู่แบบธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล T-GoodTech ของไทยกับระบบฐานข้อมูล J-GoodTech ของญี่ปุ่น โดยคาดหวังว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการทั่วโลกต่อไป

ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

แสดงความคิดเห็น