เคล็ดลับความสำเร็จ 'Digital Transformation’ สำหรับ SMEs

SME in Focus
09/04/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1199 คน
เคล็ดลับความสำเร็จ 'Digital Transformation’ สำหรับ SMEs
banner
ในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโลกยุคดิจิทัลเป็นยุคที่ “ปลาเร็วกินปลาช้า”  และไม่ใช่เร็วอย่างเดียวแต่เป็นปลาใหญ่ด้วย ดังนั้นถ้าหากองค์กรไม่คิดเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวไปสู่ ‘Digital Transformation’ ในที่สุดองค์กรก็จะไปไม่รอดอย่างแน่นอน

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme

ก่อนอื่นต้องอรรถาธิบายความหมายของ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น  คือการเปลี่ยนวิธีคิดอย่างมีกลยุทธ์และวิธีคิดใหม่ในการทำธุรกิจทุกมิติ สู่การเป็น Digital Business นั่นแปลว่าทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

ข้อคิดของประสบการณ์ในอดีตสะท้อนให้เห็นว่าความล้มเหลวของ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น จะมาจากผู้บริหารเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของ ‘การเปลี่ยนแปลง’ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เหนือสิ่งอื่นใดองค์กรต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Digitization และ Digitalization เสียก่อนกล่าวคือ Digitization เป็นการลงทุนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์, การจัดทำERP, CRM, การเก็บข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ หรือ การแปลงข้อมูลต่างๆ ในองค์กรให้อยู่ในรูปดิจิทัล

แต่สำหรับ Digitalization คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เข้ามาแล้วทำให้กระบวนการทำงานเปลี่ยนไป ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญคือ เปลี่ยนประสบการณ์ผู้บริโภคทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


ตัวอย่าง ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมส่งออกอาหารเป็นอันดับสองของโลกอย่าง เนเธอร์แลนด์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น AI Robotics และ โดรนมาขับเคลื่อนและพลิกประเทศของเขาจนประสบความสำเร็จ หรือการเข้ามาของเทคโนโลยี 3D Printer ที่จะส่งผลกระทบกับทุกอุตสาหกรรมและทั้งรายเล็กรายใหญ่

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน ต้องรู้ว่าในอนาคตข้างหน้ามีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยทำให้ธุรกิจก้าวขึ้นแท่นผู้นำในสาขาที่ถนัดตามเป้าหมาย และ ผู้ประกอบการต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ โดยไม่มองว่าเป็นคู่แข่ง

สำหรับ ‘ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น’ นั้นมีอยู่ 2 ระดับ ระดับต่ำสุดก็คือ ธุรกิจเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระดับที่สอง คือเอามาเปลี่ยน Business Model ทำให้ธุรกิจเกิด New S-Curve เพราะดิจิทัลก็ถือเป็น S-Curve ของเทคโนโลยีเช่นกัน และนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและของประเทศ

บอสตัน คอลซัลติ้ง กรุ๊ป ได้แนะนำว่าให้องค์กรต่างๆ ควรตระหนักถึงขั้นตอนการทำ Digital Transformation’ ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.กำหนดกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรต้องเป็นหนึ่งเดียวกับกลยุทธ์ด้านดิจิทัล ต้องมองแนวโน้มด้านดิจิทัลที่จะมีผลต่อธุรกิจ เช่น พิจารณาว่าข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงการบริการลูกค้าได้อย่างไร ระบบออโตเมชั่น จะเปลี่ยนแปลงองค์กรได้อย่างไร หรือบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นรูปแบบดิจิทัลได้อย่างไร

2.ปรับระบบหลักขององค์กรให้เป็นดิจิทัล นำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น วางระบบ ซีอาร์เอ็ม, อีอาร์พี หรือระบบ ออโตเมชั่นต่างๆ ขณะเดียวกันต้องนำระบบดิจิทัลเข้ามาปรับในด้านของการทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้า

3.หาสินค้าและบริการที่จะเติบโตเชิงดิจิทัล องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางเติบโตในรูปแบบใหม่ ด้วยการมีสินค้าหรือบริการที่เกิดจากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการลงทุนนั้นอาจต้องสร้างหน่วยธุรกิจใหม่

4.การขับเคลื่อน ประกอบย่อยช่วยผลักดัน ‘ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น’ ให้ประสบความสำเร็จ 4 ด้าน คือ
   
 • บุคลากร/องค์กร ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี มีความคล่องตัว และต้องสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล ในองค์กร
 •  
 • ข้อมูลและการวิเคราะห์ ต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ และมีเป้าหมายการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน
 •  
 • เทคโนโลยี ในองค์กรต้องมีเทคโนโลยีทำให้สามารถทำงานได้ทันทีทันใดอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเอไอ หรือไอโอที ที่สอดคล้องกับความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าได้ดีขึ้น
 •  
 • ระบบนิเวศน์ องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำ‘ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น’ ส่วนมากจะอาศัยพันธมิตร และมีการสร้างบิสิเนส แพลตฟอร์ม ที่ให้หลายฝ่ายมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกัน
 • Digital Transformation

  ทั้งนี้แนวทางการทำ ‘Digital Transformation’ นี้ อาจเริ่มต้นในลักษณะ จากข้างบนลงล่าง มีกลยุทธ์มาจากผู้บริหารสูงสุด หรืออาจเป็น จากข้างล่างขึ้นไปโดยเริ่มจากหน่วยธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และอาจเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ Customer Journey ต่างๆ ขององค์กร จากนั้นมาพิจารณาว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

  อันที่จริง หลักการของ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ไม่ได้แตกต่างกับเรื่องอื่นๆ เริ่มที่ผู้นำองค์กรเป็นอันดับแรก ที่ต้องรู้ว่าเทคโนโลยีอะไรที่จะสามารถนำมาใช้มีความเหมาะสมกับการขับเคลื่อนธุรกิจ และต้องมีเป้าหมายว่าธุรกิจควรจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด

  ทั้งหมดนี้คือ หัวใจสำคัญของความสำเร็จของ Digital Transformation’ อย่างแท้จริง
  Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

  Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
  สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


  Related Article

  Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

  Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
  32615 | 02/07/2019
  ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

  ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

  มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
  19695 | 14/06/2019
  คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี SME in Focus

  คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

  เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต สู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำ...
  13587 | 08/12/2019
  banner