“เจ้าท่า” ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่ “รื้อค่าเช่า” สิ่งปลูกสร้าง-อาคารริมน้ำ

SME Update
01/09/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 645 คน
“เจ้าท่า” ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่ “รื้อค่าเช่า” สิ่งปลูกสร้าง-อาคารริมน้ำ
banner

เจ้าของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ร้านอาหาร ท่าเรือริมน้ำ พลาดข่าวนี้ไม่ได้ เพราะกรมเจ้าท่าได้ปรับปรุงวิธีการเสียค่าตอบแทนรายปี อัตราค่าตอบแทนรายปี และการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนรายปี ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำ ของแม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ล่าสุดได้ออกกฎกระทรวง กำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำน่านน้ำ ภายใต้มาตรา 117 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อ 9 มิถุนายน 2563

สาระสำคัญ กำหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี โดยให้ยื่นคำขอเสียค่าตอบแทนรายปีต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นซึ่งมีตามกฎหมาย โดยปีแรกให้ชำระค่าตอบแทนในวันที่ได้รับอนุญาต สำหรับปีต่อไปให้ชำระค่าตอบแทนไม่เกินวันที่ครบกำหนดรอบปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ดังนี้ 

แต่หากอาคารหรือสิ่งอื่นใดข้างต้น 3 ประเภทดังกล่าว มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนรายปีเป็นสองเท่าของอัตราที่กำหนดไว้ในตาราง 

ขณะเดียวกันให้ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงน้ำลำน้ำ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าตอบแทนรายปี สำหรับอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ดังต่อไปนี้

1. อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นแล้วแต่กรณี และปลูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์สาธารณะ

2. อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ปลูกสร้างขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการหารายได้

3. ท่าเทียบเรือที่ปลูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบกิจการประมงโดยเฉพาะ ตลอดจนเครื่องมือทำประมงทุกชนิด

4. ท่อสูบน้ำที่ปลูกสร้างขึ้นเพื่อการเกษตร หรือใช้ในที่อยู่อาศัย

5. อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่ปลูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบศาสนกิจโดยเฉพาะ

6. อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่ปลูกสร้างขึ้นเพื่อการสาธารณโภค

7. กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

8. อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่ใช้สำหรับประกอบอาชีพภาคเกษตร หรือภาคประมง

นอกจากนี้ได้กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ได้รับลดหย่อนค่าตอบแทนรายปี  โดยเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี สำหรับกรณีเป็นที่พักอาศัย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการเดินทาง หรือากรขนส่ง อาคาร สิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เป็นค่าตอบแทนรายปี ดังนี้ 

แต่หากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่ล่วงล้ำแม่น้ำได้ปลูกสร้างอาคารขึ้นครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ โดยบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในพื้นที่สาธารณนั้น ให้คำนวณพื้นที่ตามขอบเขตที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ครอบคลุมทั้งหมด


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


7 วิธี ‘รัดเข็มขัดการเงิน’ ให้ผ่านพ้นในทุกวิกฤติ

6 วิธีรักษาสภาพคล่องการเงินให้ธุรกิจอยู่รอดช่วงโควิด 19


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3491123 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125807 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
117761 | 12/04/2020
“เจ้าท่า” ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่ “รื้อค่าเช่า” สิ่งปลูกสร้าง-อาคารริมน้ำ