Novel Food โอกาสอุตสาหกรรมอาหาร (food industry)

SME in Focus
20/08/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 2285 คน
Novel Food โอกาสอุตสาหกรรมอาหาร (food industry)
banner

ในปัจจุบันนี้หลายคนคงจะได้ยินคำว่า “อาหารใหม่” หรือ Novel Food กันมากขึ้นแล้ว อาหารใหม่นั้นคืออะไร ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ฉบับที่ 376 เรื่อง อาหารใหม่ โดยกล่าวว่า ในปัจจุบันนี้มีการนำวัตถุที่ไม่เคยบริโภคเป็นอาหารมาใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบอาหาร อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้มาก่อน จึงสมควรมีมาตรการการประเมินความปลอดภัยรองรับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ความหมายของอาหารใหม่ไว้ 3 ข้อ ดังนี้

1.อาหารใหม่ หมายถึง อาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร ที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการ ว่ามีประวัติการบริโภคเป็นอาหารน้อยกว่า 15 ปี

2.อาหารใหม่ หมายถึง อาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร ที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารนั้นๆ ที่ทำให้ส่วนประกอบ โครงสร้างของอาหาร รูปแบบของอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมีภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต หรือระดับของสารที่ไม่พึงประสงค์

3) อาหารใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุตามข้อ 1) และ ข้อ 2) เป็นส่วนประกอบ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


อธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆ Novel Food ก็คือ อาหารชนิดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการผลิต หรือเป็นอาหารพื้นเมืองแปลก ๆ ที่ไม่เคยถูกนำมาเป็นอาหารมาก่อน หรือใช้เป็นอาหารสำหรับผู้บริโภคบางกลุ่มเท่านั้น

ตัวอย่างที่ชัดเจนใกล้ตัวเราในเรื่องการผลิตอาหารใหม่ Novel Food คือ แมลง รวมถึงรถด่วน(หนอน) ตั๊กแตน จิ้งหรีด ด้วยที่กลายเป็นแหล่งอาหารใหม่ เมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่าแมลงมีประโยชน์หลายด้าน เช่น มีโปรตีนสูง ใกล้เคียงกับโปรตีนที่ได้จากไข่ไก่ 1 ฟอง หรือหมูบด เนื้อไก่ 100 กรัมและเทียบกับเนื้อวัวยังใช้น้ำน้อยกว่าปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ในฟาร์มเลี้ยงวัวอีกด้วย

แมลงมีสารอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล และต่อต้านการติดเชื้อจากยีสต์ในระบบทางเดินอาหาร ดังนั้นธุรกิจการเลี้ยงแมลงเป็นอาหาร จึงถือเป็นอาหารใหม่ที่ประเทศไทยทำได้ไม่แพ้การใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยจากต่างประเทศ และที่สำคัญก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ก็มีตัวอย่างเช่น เค้กจากแป้งข้าวจ้าว ซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ เพราะปกติเค้กจะทำจากแป้งสาลี ยิ่งตอนนี้เกษตรกรบ้านเราหันมาปลูกข้าวออร์แกนิกกันมากขึ้นหากมาแปรูปเป็นแป้งเพื่อใช้สำหรับทำเค้ก ยิ่งจะตอบโจทก์ลูกค้าได้ตรงความต้องการหรืออย่างสินค้าประเภทน้ำพริกกะปิผงซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อความสะดวก หรือส้มตำอบแห้งสำหรับคนไกลบ้าน พวกนี้ก็ถือเป็น อาหารใหม่ได้เช่นกัน

การพิจารณาอาหารใหม่ที่ปลอดภัย

ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจอาหารใหม่ Novel Food จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะผลิตส่งออกหรือจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ แต่เนื่องจากอาหารประเภทนี้เป็นของใหม่จึงยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการบริโภค จึงจำเป็นจะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยก่อน

ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน เช่น ประวัติการใช้เป็นอาหาร ข้อมูลความปลอดภัย ข้อมูลคุณภาพหรือมาตรฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์ วิธีการบริโภคหรือคำแนะนำการบริโภคซึ่งประกอบด้วยหลักฐานทางพิษวิทยาในสัตว์ทดลองหรือในมนุษย์

ทั้งยังต้องมีข้อมูลด้านโภชนาการ รายงานผลการพิจารณาความปลอดภัยจากหน่วยงานสากลหรือต่างประเทศหรือข้อมูลการอนุญาตให้จำหน่ายเป็นอาหารในต่างประเทศเป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องยื่นต่อหน่วยประเมินความเสี่ยงสำนักงานอาหารและยายอมรับก่อน เพื่อประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง จากนั้นผู้ประกอบการก็ต้องนำผลการประเมินและหลักฐานเอกสารที่ได้รับส่งมอบให้สำนักงานอาหารและยา(อย.)เพื่อพิจารณาอนุญาตและการใช้อาหารใหม่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อไป

สำหรับหน่วยประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ มี 3 หน่วยงาน คือ  

1) สำนักงานคุณภาพและ ความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

3) ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยอาหารใหม่ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยและอนุญาตโดยส่วนกลาง ถือเป็นอาหารที่สามารถบริโภคได้เช่นเดียวกันกับอาหารอื่นๆ โดยทั่วไป และมีมาตรการกำกับดูแลก่อนและหลังออกสู่ตลาดตามปกติ กล่าวคือ การพิจารณาอนุญาตก่อนออกสู่ตลาดนั้น จะพิจารณาการใช้ให้เป็นไปตามผลการประเมินความปลอดภัย และจัดประเภทอาหารตามคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดจะดำเนินการติดตามทั้งสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้าอาหาร การสุ่มตรวจสินค้าอาหารและฉลากอาหารเพื่อตรวจสอบดูความสอดคล้องกับ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบความไม่สอดคล้องหรือความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคอาหารใหม่นั้นจะดำเนินการตามกฎหมายกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522


ดังนั้น ธุรกิจอาหารใหม่จึงเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการ SME ของไทยเพราะเพิ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยังไม่เกิดการผูกขาดอีกทั้งวัตถุดิบของไทยก็สามารถนำมาผลิตป้อนสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

รู้จักกันจริงจังอีกครั้งกับ Future Food

2021 รับเทรนด์ผู้สูงวัย โอกาสธุรกิจเกิดใหม่


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32622 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19699 | 14/06/2019
คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี SME in Focus

คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต สู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำ...
13611 | 08/12/2019
banner