Novel Food โอกาสอุตสาหกรรมอาหาร (food industry)

SME in Focus
20/08/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 13606 คน
Novel Food โอกาสอุตสาหกรรมอาหาร (food industry)
banner

ในปัจจุบันนี้หลายคนคงจะได้ยินคำว่า “อาหารใหม่” หรือ Novel Food กันมากขึ้นแล้ว อาหารใหม่นั้นคืออะไร ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ฉบับที่ 376 เรื่อง อาหารใหม่ โดยกล่าวว่า ในปัจจุบันนี้มีการนำวัตถุที่ไม่เคยบริโภคเป็นอาหารมาใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบอาหาร อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้มาก่อน จึงสมควรมีมาตรการการประเมินความปลอดภัยรองรับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ความหมายของอาหารใหม่ไว้ 3 ข้อ ดังนี้

1.อาหารใหม่ หมายถึง อาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร ที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการ ว่ามีประวัติการบริโภคเป็นอาหารน้อยกว่า 15 ปี

2.อาหารใหม่ หมายถึง อาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร ที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารนั้นๆ ที่ทำให้ส่วนประกอบ โครงสร้างของอาหาร รูปแบบของอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมีภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต หรือระดับของสารที่ไม่พึงประสงค์

3) อาหารใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุตามข้อ 1) และ ข้อ 2) เป็นส่วนประกอบ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


อธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆ Novel Food ก็คือ อาหารชนิดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการผลิต หรือเป็นอาหารพื้นเมืองแปลก ๆ ที่ไม่เคยถูกนำมาเป็นอาหารมาก่อน หรือใช้เป็นอาหารสำหรับผู้บริโภคบางกลุ่มเท่านั้น

ตัวอย่างที่ชัดเจนใกล้ตัวเราในเรื่องการผลิตอาหารใหม่ Novel Food คือ แมลง รวมถึงรถด่วน(หนอน) ตั๊กแตน จิ้งหรีด ด้วยที่กลายเป็นแหล่งอาหารใหม่ เมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่าแมลงมีประโยชน์หลายด้าน เช่น มีโปรตีนสูง ใกล้เคียงกับโปรตีนที่ได้จากไข่ไก่ 1 ฟอง หรือหมูบด เนื้อไก่ 100 กรัมและเทียบกับเนื้อวัวยังใช้น้ำน้อยกว่าปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ในฟาร์มเลี้ยงวัวอีกด้วย

แมลงมีสารอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล และต่อต้านการติดเชื้อจากยีสต์ในระบบทางเดินอาหาร ดังนั้นธุรกิจการเลี้ยงแมลงเป็นอาหาร จึงถือเป็นอาหารใหม่ที่ประเทศไทยทำได้ไม่แพ้การใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยจากต่างประเทศ และที่สำคัญก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ก็มีตัวอย่างเช่น เค้กจากแป้งข้าวจ้าว ซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ เพราะปกติเค้กจะทำจากแป้งสาลี ยิ่งตอนนี้เกษตรกรบ้านเราหันมาปลูกข้าวออร์แกนิกกันมากขึ้นหากมาแปรูปเป็นแป้งเพื่อใช้สำหรับทำเค้ก ยิ่งจะตอบโจทก์ลูกค้าได้ตรงความต้องการหรืออย่างสินค้าประเภทน้ำพริกกะปิผงซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อความสะดวก หรือส้มตำอบแห้งสำหรับคนไกลบ้าน พวกนี้ก็ถือเป็น อาหารใหม่ได้เช่นกัน

การพิจารณาอาหารใหม่ที่ปลอดภัย

ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจอาหารใหม่ Novel Food จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะผลิตส่งออกหรือจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ แต่เนื่องจากอาหารประเภทนี้เป็นของใหม่จึงยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการบริโภค จึงจำเป็นจะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยก่อน

ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน เช่น ประวัติการใช้เป็นอาหาร ข้อมูลความปลอดภัย ข้อมูลคุณภาพหรือมาตรฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์ วิธีการบริโภคหรือคำแนะนำการบริโภคซึ่งประกอบด้วยหลักฐานทางพิษวิทยาในสัตว์ทดลองหรือในมนุษย์

ทั้งยังต้องมีข้อมูลด้านโภชนาการ รายงานผลการพิจารณาความปลอดภัยจากหน่วยงานสากลหรือต่างประเทศหรือข้อมูลการอนุญาตให้จำหน่ายเป็นอาหารในต่างประเทศเป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องยื่นต่อหน่วยประเมินความเสี่ยงสำนักงานอาหารและยายอมรับก่อน เพื่อประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง จากนั้นผู้ประกอบการก็ต้องนำผลการประเมินและหลักฐานเอกสารที่ได้รับส่งมอบให้สำนักงานอาหารและยา(อย.)เพื่อพิจารณาอนุญาตและการใช้อาหารใหม่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อไป

สำหรับหน่วยประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ มี 3 หน่วยงาน คือ  

1) สำนักงานคุณภาพและ ความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

3) ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยอาหารใหม่ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยและอนุญาตโดยส่วนกลาง ถือเป็นอาหารที่สามารถบริโภคได้เช่นเดียวกันกับอาหารอื่นๆ โดยทั่วไป และมีมาตรการกำกับดูแลก่อนและหลังออกสู่ตลาดตามปกติ กล่าวคือ การพิจารณาอนุญาตก่อนออกสู่ตลาดนั้น จะพิจารณาการใช้ให้เป็นไปตามผลการประเมินความปลอดภัย และจัดประเภทอาหารตามคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดจะดำเนินการติดตามทั้งสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้าอาหาร การสุ่มตรวจสินค้าอาหารและฉลากอาหารเพื่อตรวจสอบดูความสอดคล้องกับ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบความไม่สอดคล้องหรือความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคอาหารใหม่นั้นจะดำเนินการตามกฎหมายกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522


ดังนั้น ธุรกิจอาหารใหม่จึงเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการ SME ของไทยเพราะเพิ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยังไม่เกิดการผูกขาดอีกทั้งวัตถุดิบของไทยก็สามารถนำมาผลิตป้อนสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

รู้จักกันจริงจังอีกครั้งกับ Future Food

2021 รับเทรนด์ผู้สูงวัย โอกาสธุรกิจเกิดใหม่


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

อาชีพเกษตรกรยุคดิจิทัล เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการเป็นเพียงผู้ผลิต มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ผสมผสานความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่…
pin
220 | 17/05/2024
‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมถึงยังแทรกซึมเข้ามาในระบบการศึกษาไทย ทำให้ปัจจุบัน…
pin
260 | 16/05/2024
จากกองภูเขาเศษหนังเหลือทิ้ง สู่แบรนด์ ‘THAIS’ เครื่องหนังรักษ์โลกสุดคูล

จากกองภูเขาเศษหนังเหลือทิ้ง สู่แบรนด์ ‘THAIS’ เครื่องหนังรักษ์โลกสุดคูล

‘ESG’ กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่ผู้ประกอบการทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญ และเริ่มนำมาปรับใช้อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน มีธุรกิจ SME…
pin
659 | 13/05/2024
Novel Food โอกาสอุตสาหกรรมอาหาร (food industry)