คันไซ สร้างระบบที่เป็นมิตรต่อ Startup

SME Startup
20/01/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 94 คน
คันไซ สร้างระบบที่เป็นมิตรต่อ Startup
banner

คันไซ คือภูมิภาคที่อยู่ตอนกลางทางตะวันตกของเกาะฮอนชู ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชิงะ, จังหวัดนารา, จังหวัดวากายะมะ , จังหวัดเกียวโต , จังหวัดโอซาก้า และจังหวัดเฮียวโงะ โดยมีจังหวัดโอซาก้า (Osaka)เป็นศูนย์กลางที่มีความทันสมัยเต็มไปด้วยสีสัน ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ปัจจุบันคันไซกำลังถูกยกให้เป็น ‘แหล่งเพาะพันธุ์Startupหน้าใหม่’ ที่น่าจับตา


โดยอัตราการเติบโตของ startup ของคันไซต่อปีสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของทั้งประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยในปี 2560 อัตราการเติบโตของ Startup ของคันไซอยู่ที่ร้อยละ 6 ขณะที่อัตราของทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.7 ภูมิภาคคันไซจึงเป็นภูมิภาคที่น่าจับตาในเชิงโอกาสของ startup ในปัจจุบันการสร้างนวัตกรรมและ Startups โดยจากการประมาณการจํานวน Startup ตั้งแต่ขั้น  early-stage seed (ช่วงที่กำลังทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์)ในโอซาก้ามีสูงถึง 1,000 ราย นอกจากนี้ โอซากายังมีประวัติศาสตร์การเป็นเมืองการค้ามายาวนาน ทําให้มีวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางธุรกิจและการตัดสินใจที่รวดเร็วของผู้ประกอบการ


นอกจากลักษณะเฉพาะข้างต้นของจังหวัดโอซากาแล้ว รัฐบาลท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและเมือง ตลอดจนภาคเอกชนยังมีส่วนสําคัญกันในการช่วยยกระดับให้นวัตกรรมของท้องถิ่นก้าวสู่ระดับโลกผ่านกลไก และกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย เช่น จังหวัดโอซาก้าจัด Acceleration Program อีเว้นท์ที่จะช่วยดำเนินการในการลงทุนจากบริษัทที่ทำการสนับสนุนผู้ประกอบการStartup โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม และการเชื่อมโยง startup สู่ตลาดต่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ


รวมทั้ง หอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้าร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีโอซากา จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแบบเปิดแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหอการค้ากับสถาบันอุดมศึกษา


ด้านภาคเอกชนรายใหญ่ของจังหวัดโอซาก้าที่ได้ดําเนินงานเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และ Startup อาทิ

   

 • Daikin Industries เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศชั้นนำได้จัดตั้ง Technology and Innovation Center เพื่อส่งเสริมการ คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและมีมูลค่าเพิ่ม
 •  

 • นิปปอน เทเลกราฟ แอนด์ เทเลโฟน คอร์ปอเรชั่น (NTT) ธุรกิจโทรคมนาคมของญี่ปุ่นที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จัด Startup Factory ซึ่งเป็นโปรแกรมสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง Startup กับบริษัทต่าง ๆ ที่มีเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อร่วมกันตอบโจทย์ความท้าทายต่าง ๆ ในสังคม

นอกเหนือจากการดําเนินการของรัฐบาลท้องถิ่นและเอกชนในโอซาก้าแล้ว ในภาพรวมภูมิภาคคันไซก็มีการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศ Startup เช่น การจัด 500 Startups Kobe Accelerator ของเมืองโกเบ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน Startup ของเมืองเกียวโตร่วมกับธนาคารท้องถิ่น ตลอดจนมีการร่วมลงทุน (Venture Capital) อาทิ

   

 • West Innovations (Corporate Venture Capital ของ JR-West Group Railway บริษัทผู้ให้บริการการเดินทางด้วยรถไฟที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น มีเงินทุน 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 •  

 • Kintetsu Venture Partners (Corporate Venture Capital ของ Kintetsu Railway(บริษัทผู้ให้บริการการเดินทางด้วยรถไฟที่ยาวเป็นอันดับ 2 รองจากRJ) มีเงินทุน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 •  

 • Senshu Ikeda Capital Co., Ltd. (venture capital ของธนาคาร Senshu Ikeda ธนาคารท้องถิ่นในโอซากา มีเงินทุน 27 ล้านดอลาร์ สหรัฐ)

รวมทั้ง สถาบันการศึกษาชั้นนํา เช่น มหาวิทยาลัยโอซากา (บริหาร Osaka University Venture Capital Co., Ltd. มีเงินทุน 111 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ,มหาวิทยาลัยเกียวโต (บริหารจัดการ Kyoto University Innovation Capital Co., Ltd. มีเงินทุน 142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ มหาวิทยาลัยโกเบ (มี Science and Technology Entrepreneurship Co., Ltd.)


ทั้งหมดนี้ จะช่วยส่งเสริมระบบนิเวศ startup ในคันไซ โดยองค์กรที่มีความแข็งขันในการใช้จุดแข็งของคันไซเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศ startup คือ สมาคมผู้บริหารบริษัทแห่งคันไซ ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้บริหารบริษัทต่าง ๆ ในคันไซกว่า 20 บริษัท ซึ่งมีบริษัทชั้นนําร่วมเป็นสมาชิกด้วยทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและ Startup ในคันไซจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจคันไซในอนาคต จึงได้ออก Declaration of Startup Friendly Kansai  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมุ่งหมายให้คันไซมีความก้าวหน้าในการเป็นพื้นที่สําหรับนวัตกรรมแบบเปิดในระดับโลก โดยบริษัทต่าง ๆ ในคันไซจะดําเนินนโยบายที่มิตรกับ startup’ โดยสานต่อแนวคิดและวัฒนธรรมการทํางานแบบลองลงมือทําของคันไซในอดีตมาใช้ในปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสการทํางานร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนในการตั้งกิจการ


ทั้งมีการให้คําปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ แก่ ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การขาย การผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งนับถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มีบริษัทที่ร่วมสนับสนุน Declaration of Startup Friendly Kansai แล้ว 41 บริษัท/องค์กร


จาก Declaration of Startup Friendly Kansai หรือนโยบายที่เป็นมิตรกับStartupของคันไซ และความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์ต่างๆ นับเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ดีสำหรับStartup ที่ในอนาคตจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เติบโตยิ่งขึ้น


 


ข้อมูล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้า...
52289 | 12/06/2019
‘นวัตกรรม’ ขับเครื่องธุรกิจสตาร์ทอัพยุค 4IR SME Startup

‘นวัตกรรม’ ขับเครื่องธุรกิจสตาร์ทอัพยุค 4IR

การทำธุรกิจยุค 4IR หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ธุรกิจที่มีความคล่องตัวปรับตัวได้เร็วก็มีสิทธิ์ล้มยักษ์ได้ จะเห็นว่าผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่รายหล...
15336 | 01/07/2019
จากโดมปลูกผักของ JD ถึงนวัตกรรม“ข้าวทางเลือก” SME Startup

จากโดมปลูกผักของ JD ถึงนวัตกรรม“ข้าวทางเลือก”

หลายคนคงจะพอได้ยินชื่อ JD.com อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในจีน เมื่อเร็วๆนี้ได้แตกไลน์ธุรกิจ โดยร่วมมือกับ Mitsubishi C...
7171 | 17/07/2019
banner
banner