โอกาสธุรกิจกับ 5 ประเด็นท้าทายของสังคมเมือง

SME in Focus
31/01/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 1447 คน
โอกาสธุรกิจกับ 5 ประเด็นท้าทายของสังคมเมือง
banner

แนวโน้มการขยายของสังคมเมือง (Urban Society)เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดทั้งหัวเมืองใหญ่และหัวเมืองรองในต่างจังหวัด ทำให้ต้องมีการจัดการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมทั้งบริการด้านต่างๆ รองรับประชากรจากชนบทย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในเมืองมากขึ้น ประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษา การเข้ามาอาศัยร่วมกันเป็นชุมชนใหญ่ย่อมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป

จากการที่เคยพึ่งพาตนเองกลายเป็นสังคมแห่งการเกื้อหนุน เชื่อมโยงกันของภาคการผลิตและการบริการต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งโอกาสในการเติบโตของธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภค

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


การเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลวงกับเมืองขนาดใหญ่และเมืองรองที่เรียกว่า“กลุ่มเมือง” (city clusters)จะก่อให้เกิดความสำคัญมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยียุคที่ 5 หรือ 5G ที่จะเชื่อมโยงทะลุทะลวงแบบใยแมงมุม และการคมนาคมสะดวกสบายทั้งบนบก ทางอากาศ และท้องทะเล

ทำให้การโยกย้ายของประชากรระหว่างเมืองหลวงอย่าง "กรุงเทพมหานคร" ที่ได้รับการกล่าวถึงความเป็นเอกนครสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ที่มีอัตราการเติบโตแต่เพียงเมืองเดียวล้ำหน้าเมืองอื่นๆ ส่งผลให้กรุงเทพฯมีประชากรมากที่สุดของประเทศ 5.7 ล้านคน(ยังไม่รวมประชากรแอบแฝง) ขณะที่ อันดับที่ 2 คือ จังหวัดนครราชสีมา 2.6 ล้านคน อันดับ 3  คือ อุบลราชธานี 1.9 ล้านคน อันดับ 4  คือ ขอนแก่น 1.8 ล้านคน และอันดับ 5  คือ เชียงใหม่  1.7 ล้านคน

ในอดีตแผนการพัฒนาของรัฐบาล จะมุ่งเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ที่มีสถาบันการเงิน ธุรกิจใหญ่ๆ ตลาดแรงงานที่สำคัญ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศ ที่ถนนหลักทุกสาย รถไฟทุกขบวน เรือขนส่งทุกลำจะมีเป้าหมายอยู่ที่กรุงเทพฯ และเป็นจุดที่สามารถผ่านไปทางเหนือ-ใต้-ตะวันออก-ตะวันตก ทำให้กรุงเทพฯ มีอัตราประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จากการที่ประชากรในจังหวัดอื่นๆ ย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินในกรุงเทพฯ สร้างความเจริญก้าวหน้าในเมืองหลวง ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายที่จะกระจายการพัฒนาความเจริญไปยังเขตจังหวัดปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดหัวเมืองใหญ่และหัวเมืองรองในแต่ละภาคของประเทศไทย ทำให้เมืองเหล่านั้นได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ผลกระทบตามมาประชากรของกรุงเทพฯ ลดลงต่อเนื่อง แต่ตรงข้ามการขยายของสังคมเมืองอื่นๆ เกิดความเจริญเติบโตแทนทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ แม้ว่าค่าแรงถูกกว่ากรุงเทพฯ แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าครองชีพถูกกว่า ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปในตัว

ขณะที่ความเจริญเติบโตของหัวเมืองใหญ่ในแต่ละจังหวัดแทบไม่แตกต่างจากกรุงเทพฯ เนื่องจากได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในทุกด้าน อาชีพทำมาหากินดีกว่าอดีตอย่างมาก ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศไทย ต่างแห่ปักหมุดในหัวเมืองใหญ่เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากกลุ่มผู้บริโภค ส่วนแหล่งบันเทิงและสันทนาการก็มีเสมือนอยู่ในเมืองหลวงทุกอย่าง

 

โอกาสทางธุรกิจและความท้าทายของสินค้าและบริการ

การขยายตัวของสังคมเมือง นำมาซึ่งโอกาสและความท้ายทายใหม่ๆ ตามความต้องการพื้นฐานของสังคมคนเมือง ที่กำลังขยายอัตราการเติบโตไม่หยุด จะก่อให้เกิดโอกาสในการประกอบอาชีพและโอกาสทางธุรกิจของสินค้าและบริการอย่างน้อย  5 ด้านเพื่อตอบสนองความต้องการชุมชนเมือง ประกอบด้วย

1. พลังขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงระยะยาว

- การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบริการดึงดูดแรงงานภาคเกษตรกรรมเข้ามามากขึ้น

- ความทันสมัยของเมืองทำให้คนมีแรงจูงใจย้ายจากชนบทสู่เมืองมากขึ้น

2. ปัจจัยเร่งระยะสั้นให้เมืองขยายตัว

- การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

- โมบายอินเตอร์เน็ตส่งข้อมูลรวดเร็ว

- ฐานการลงทุนหลักของบริษัทข้ามชาติ

- ชนชั้นกลางใหม่มีมากขึ้น

- เมืองขนาดกลางขยายตัว

- เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเศรษฐกิจและนวัตกรรมสร้างสรรค์

- การคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ

3. ความต้องการพื้นฐานตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง

- ที่อยู่อาศัยในทำเลที่เดินทางสะดวก

- คมนาคมหลายกหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- สุขภาพดี ออกกำลังกายป้องกันโรค

- การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ

- คุณค่าของคนเมือง เปิดกว้าง ยอมรับความหลากหลาย

4. โอกาสตลาดเกิดใหม่

- ชนชั้นกลางใหม่

- ตลาดคนโสด

- ตลาดแรงงานต่างด้าว

- คนเมืองเสมือนในโลกของเทคโนโลยีดิจิทัล

- ตลาดคน Gen M (Millennials) เลือกซื้อสินค้าและบริการเฉพาะตัว

- ตลาดของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

5. ตัวอย่างไอเดียสร้างสรรค์

- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสัญจรในเมือง

- ธุรกิจด้านแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคทางปัญญา

- ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพจิตคนเมือง

- ธุรกิจที่เน้นประสิทธิภาพ ความสะดวกสบายและคุณภาพ

- ธุรกิจที่ตอบสนองความหลากหลายของชีวิตเมือง

 

เหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสทางธุรกิจของสินค้าและบริการเติบโตไปด้วยกันแล้ว กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ก็มีแนวโน้มเติบโตสอดคล้องตามการขยายตัวของสังคมเมืองไปด้วย


ยกคุณภาพระดับชีวิต ลดความเหลี่ยมล้ำทางสังคม

การขยายของสังคมเมือง คือ ความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในอนาคตที่ น.ส.ปิยะนุช ธูปถมพงศ์ หัวหน้าโครงการการศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ด้านการเข้าถึงการศึกษา การเดินทางสาธารณะที่มีคุณภาพและปลอดภัย การใช้พลังงานทดแทน และบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงาม ปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัย ตลอดทั้งการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการบริการด้านสาธารณสุขทั้งการป้องกันและรักษาให้มีคุณภาพ

“ทุกวันนี้มีหลายจังหวัดที่มีศักยภาพในการก้าวเข้าสู่การขยายของสังคมเมือง ซึ่งทุกเมืองพร้อม ประชากรพร้อม ที่จะก้าวไปสู่การเป็นเมืองอันทันสมัย ศรีวิไลย์ และพร้อมต่อยอดพัฒนาเมืองให้เติบโตไปข้างหน้า หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจัง ซึ่งหลายจังหวัดก็พร้อมจะขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ที่รัฐบาลพยายามผลักดันเมืองใหญ่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต”

ดังนั้นการขยายตัวของสังคมเมืองปัจจัยสำคัญมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตแข็งแกร่ง ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชากรดีขึ้น ตลอดทั้งมีรายได้มั่นคงยั่งยืนสมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ แบรนด์ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล

5G จะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย ปี 2020


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
147231 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33543 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20544 | 14/06/2019
โอกาสธุรกิจกับ 5 ประเด็นท้าทายของสังคมเมือง