Library > Logistics

banner

บทความทั้งหมด

SME Go Inter

รู้จัก 6 เส้นทางขนส่งสินค้าไทยไปคาซัคสถาน

สาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดทะเล (Landlocked) แต่มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทำให้จีนร่วมมือกับคาซัคสถาน รวมถึงประเทศอื่นๆ เพื่อริเริ่ม...
601 | 17/10/2019
SME Startup

‘Huochebang’ สตาร์ทอัพด้านขนส่งที่ใช้ Big Data

เชื่อหรือไม่ว่า ภาคการขนส่งในประเทศจีนมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยเฉพาะการขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบที่แพร่หลายมากที่สุด แ...
340 | 09/03/2019