Library > Thailand 4.0

banner

บทความทั้งหมด

ชมสัมมนาย้อนหลัง

สัมมนา การปรับตัวของผู้ประกอบการก่อสร้างไทยในยุค 4.0

ร่วมเปิดประเด็นเสวนาในหัวข้อ ขยายโอกาสทางธุรกิจก่อสร้างไทยยุค 4.0กับกูรูแห่งวงการก่อสร้างไทยชื่อดังคุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ ประธานกรรมการ บมจ. แมคทริคคุณ...
659 | 11/01/2017