โอกาสมาแล้ว! ดีมานด์มันสำปะหลังจีนโตแรง เกษตรกรไทยลุยรุกส่งออกแดนมังกร ชิงส่วนแบ่งตลาดก้อนยักษ์

SME Go Inter
23/10/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 5039 คน
โอกาสมาแล้ว! ดีมานด์มันสำปะหลังจีนโตแรง เกษตรกรไทยลุยรุกส่งออกแดนมังกร ชิงส่วนแบ่งตลาดก้อนยักษ์
banner
อีกหนึ่งโอกาสเกษตรกรไทย! คาดการณ์ความต้องการมันสำปะหลังช่วง 6 เดือนหลังของปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดทั้งปีไทยส่งออกกว่า 11 ล้านตัน จากอานิสงส์ความต้องการของผู้ซื้อต่างประเทศโดยเฉพาะ ‘จีน’ ที่หันมานำเข้ามันสำปะหลังจากไทยทดแทนธัญพืชอื่นๆ ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น

Bangkok Bank SME จึงขอนำประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดมันสำปะหลังแดนมังกรและโอกาสเกษตรกรไทยมาให้ได้ทราบ เพื่อรุกส่งออกมันสำปะหลังไปยังจีนให้มากขึ้น ชิงส่วนแบ่งตลาดก้อนยักษ์สร้างรายได้ห้วงเศรษฐกิจโลกถดถอยไทยในฐานะผู้ผลิตมันสำปะหลังอันดับ 3 ของโลก มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม - กรกฎาคม) รวมทั้งหมด 7.19 ล้านตัน มูลค่า 91,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 16.70

โดยจีนเป็นตลาดส่งออกมันสำปะหลังอันดับ 1 ของไทย (ไทยส่งออกให้กับจีนในปี 2564 จำนวน 4,867,797 ตัน) นำไปผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร ยา พลังงาน และแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งจีนนำเข้ามันสำปะหลังมากที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี 2548 (ผลิตเองร้อยละ 20 นำเข้าร้อยละ 80) เปิดเหตุผล ทำไม? จีนจึงนำเข้าเป็นหลัก

ในปี 2564 จีนมีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังอยู่ที่ 303,900 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6.25 ไร่) ด้วยต้นทุนการปลูกสูงกว่าอีกทั้งยังได้ผลผลิตน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการ จึงส่งผลให้แดนมังกรนิยมนำเข้ามากกว่านั่นเอง และจากการพิจารณาความต้องการมันสำปะหลังของจีนพบว่า จีนต้องการมันสำปะหลังสดค่อนข้างน้อย เนื่องจากเก็บรักษาได้ไม่นาน

จึงทำให้มันสำปะหลังแห้งกลายเป็นสินค้าหลักที่จีนนำไปใช้ประโยชน์และมีปริมาณนำเข้าสูง โดยมันสำปะหลังสดที่จีนต้องการส่วนใหญ่จะนำไปแปรรูปเป็นมันสำปะหลังแห้ง มีจำนวนน้อยที่นำไปแปรรูป และอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มันสำปะหลังได้รับความนิยมก็คือ เนื่องจากเป็นอาหารประเภทแป้ง (คาร์โบไฮเดรต) ที่มีราคาถูกกว่าพืชประเภทอื่น สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงทำให้ความต้องการมันสำปะหลังในตลาดโลกมีการเติบโตต่อเนื่องขึ้นทุกปีนั่นเอง

การนำเข้ามันสำปะหลังของจีนโตต่อเนื่อง

ปี 2564 จีนนำเข้ามันสำปะหลังสดและแห้งทั้งสิ้น 5.50 ล้านตัน ขยายตัวขึ้น ร้อยละ 64.16 ขณะที่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2565 จีนยังคงนำเข้ามันสำปะหลังสดและแห้งจากไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง มีปริมาณนำเข้าทั้งสิ้น 5.10 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.41 ของการนำเข้าทั้งหมดของจีนตลาดนำเข้ามันสำปะหลังสดและแห้ง 4 อันดับแรกของจีน เดือน ม.ค. - ก.ค. 65
1. ไทย จำนวน 5,104,307 ตัน
2. เวียดนาม จำนวน 494,341 ตัน
3. กัมพูชา จำนวน 24,416 ตัน
4. อินโดนีเซีย จำนวน 771 ตันดีมานด์มันสำปะหลังจีนโตต่อเนื่อง โอกาสเกษตรกรไทยต้องคว้าไว้ให้ได้

ด้วยความที่มันสำปะหลังมีปริมาณสตาร์ช (Starch : แหล่งสะสมอาหารของเนื้อเยื่อพืช) ประมาณร้อยละ 30 ปริมาณการผลิตสูงและมีราคาต่ำกว่าพืชเกษตรหลายชนิด เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง มันเทศ จึงกลายเป็นพืชเกษตรที่ได้รับการนิยมเพื่อนำมาผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร ยา พลังงาน และแอลกอฮอล์ 

เพื่อการรุกตลาดมันสำปะหลังแดนมังกรให้มากขึ้น เกษตรกรไทยควรเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น นำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการเพาะปลูกและการแปรรูปต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลังและสินค้าจากมันสำปะหลังได้มากขึ้น นอกจากนี้การสร้างห่วงโซ่ (Supply Chain) อุตสาหกรรมที่มีความสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จะช่วยรักษาความเสถียรของคุณภาพสินค้าในการขนส่งและการส่งมอบสินค้าถึงมือผู้นำเข้าแดนมังกร

ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของมันสำปะหลังจึงมีการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนางานวิจัยด้านมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่งานวิจัยต้นน้ำ เช่น เทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์สะอาด, ระบบการสร้างต้นพันธุ์มันสำปะหลังสายพันธุ์ไทยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การพัฒนาแนวทางการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากต้นพันธุ์ปลอดโรคอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี Mini Stem Cutting และการพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ Strip Test สำหรับตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง เป็นต้น งานวิจัยกลางน้ำ เช่น การวิเคราะห์ฐานข้อมูลค่ามาตรฐานกระบวนการผลิต, การใช้ทรัพยากรการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย 

งานวิจัยปลายน้ำ เช่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ช้อน ส้อม และมีดไบโอพลาสติก, ต้นแบบวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติจากเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่มันสำปะหลัง, การพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลังระดับอุตสาหกรรมจากมันสำปะหลังชนิดขมที่มีปริมาณไซยาไนด์สูง พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฟลาวมันสำปะหลังให้กับบริษัทที่สนใจ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นมิติใหม่ของการเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังนอกเหนือจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งแปรรูป หากเกษตรกร ผู้ประกอบการและ SME ไทยสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทาง สวทช. ได้ เพื่อประสบความสำเร็จเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) ยุคเกษตรดิจิทัล 4.0


แหล่งอ้างอิง : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์สารสนเทศการเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

https://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%2064.pdf  
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/759834/759834.pdf&title=759834&cate=1469&d=0 
https://www.oae.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/39895/TH-TH 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58531?fbclid=IwAR0MLqFkkxXIuWcmES8Jzcexn7XdmFHQDL_bg_ujUSftYpyPgPLPlDO9t24 
https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1021857 
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404800127352308816&sudaref=passport.weibo.com 
http://news.sohu.com/a/574917697_121392045 
https://www.thansettakij.com/economy/trade/537883

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ตลาดอาหารวีแกน เทรนด์โลก โตแรง! โอกาสทองของผู้ส่งออกไทย ที่ต้องรีบคว้า

ตลาดอาหารวีแกน เทรนด์โลก โตแรง! โอกาสทองของผู้ส่งออกไทย ที่ต้องรีบคว้า

เทรนด์การรับประทานอาหารแบบเนื้อไร้เนื้อ ยังคงเป็นแนวโน้มการบริโภคที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  จากกระแสการหันมาดูแลสุขภาพ…
pin
6278 | 17/01/2023
ไทย หนึ่งในเป้าหมาย! จีนเล็งลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน ผู้ประกอบการ SME ปรับตัวไวได้ประโยชน์มหาศาล

ไทย หนึ่งในเป้าหมาย! จีนเล็งลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน ผู้ประกอบการ SME ปรับตัวไวได้ประโยชน์มหาศาล

ขณะนี้ โลกของเราได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy : DE) ซึ่งหลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คน ส่งผลให้เศรษฐกิจดิจิทัลได้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย…
pin
2026 | 21/12/2022
โอกาสมาแล้ว! ดีมานด์มันสำปะหลังจีนโตแรง เกษตรกรไทยลุยรุกส่งออกแดนมังกร ชิงส่วนแบ่งตลาดก้อนยักษ์

โอกาสมาแล้ว! ดีมานด์มันสำปะหลังจีนโตแรง เกษตรกรไทยลุยรุกส่งออกแดนมังกร ชิงส่วนแบ่งตลาดก้อนยักษ์

อีกหนึ่งโอกาสเกษตรกรไทย! คาดการณ์ความต้องการมันสำปะหลังช่วง 6 เดือนหลังของปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดทั้งปีไทยส่งออกกว่า 11 ล้านตัน…
pin
5040 | 23/10/2022
โอกาสมาแล้ว! ดีมานด์มันสำปะหลังจีนโตแรง เกษตรกรไทยลุยรุกส่งออกแดนมังกร ชิงส่วนแบ่งตลาดก้อนยักษ์