ESG Bond จะทำให้ ผู้ประกอบการ SME ไทยก้าวสู่เศรษฐกิจสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างไร? ในโลกยุคการเงินสีเขียว

ESG
30/10/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 5791 คน
ESG Bond จะทำให้ ผู้ประกอบการ SME ไทยก้าวสู่เศรษฐกิจสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างไร? ในโลกยุคการเงินสีเขียว
banner
หลายประเทศทั่วโลกกำลังฟื้นตัวทางเศรษฐกิจใหม่ จะได้เห็นว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนทั่วโลกต่างมุ่งไปที่การสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับธุรกิจของตนเอง โดยให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มากขึ้น ทำให้นักลงทุนสถาบันได้ปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทางการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น หุ้น และตราสารหนี้ ในการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และยังสามารถสร้างความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยทำให้เครื่องมือในการระดมทุนและการลงทุนที่ตอบโจทย์ทิศทางเหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นตามไปด้วย และหนึ่งในนั้น คือ การระดมทุนผ่านตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อสังคม (Social Bond) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) เรียกรวม ๆ คือ ESG Bond’ESG Bond คืออะไรและทำไมถึงได้รับความสนใจ?

จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น หลายประเทศต่างตระหนักและมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกิดเป็นข้อตกลงระดับโลก เช่น ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง รัฐบาลและบริษัทเอกชนต่างเร่งลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อให้ทันตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้ ทำให้มีความต้องการเงินทุนจำนวนมหาศาล 

หนึ่งในแหล่งการระดมทุนที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน หรือ ESG Bond ซึ่งในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน มีการออกทั้งจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ ESG Bond’ คือ ตราสารหนี้ที่ผู้ระดมทุนต้องการนำเงินไปใช้เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีบรรษัทภิบาลที่ดีตราสารหนี้สีเขียว (ESG Bond) ทั้ง 4 ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

จากข้อมูลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้แบ่ง ESG Bond’ เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันดังนี้

1) ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารมุ่งเน้นเรื่องการระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอาใจนักลงทุนรุ่นใหม่ เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียน โครงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การสร้างอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม การขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นต้น
 
2) ตราสารหนี้เพื่อสังคม (Social Bond) คือตราสารหนี้ที่มุ่งเน้นเรื่องการระดมทุนเพื่อนำไปพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เช่น โครงการเพื่อลดปัญหาการว่างงาน  การเข้าถึงสาธารณูปโภค สาธารณสุข ที่อยู่อาศัย การศึกษา เป็นต้น

3) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ผสมผสานระหว่าง Green Bond กับ Social Bond เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม ไปพร้อม ๆ กัน

4) ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) คือ ตราสารหนี้รูปแบบใหม่ ที่มุ่งให้เกิดผลกระทบด้านดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเหมือนกัน แต่เงื่อนไขการให้ผลตอบแทนคือดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของตัวชี้วัดหรือเป้าหมายโดยรวมของบริษัทผู้ออกที่จะทำให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  

จะเห็นได้ว่า ข้อดี ESG Bond ในแง่มุมของผู้ออกตราสารหนี้ คือ นอกจากการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนได้อีกด้วย เพราะมีความชัดเจนว่าบริษัทเหล่านี้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Sustainability) อย่างจริงจัง 
    
นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายลงได้หากประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังช่วยดึงดูดนักลงทุนกลุ่มใหม่ ๆ และอาจส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว 

ขณะที่ในมุมของนักลงทุนเองก็มีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายขึ้นและได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
ส่วนตลาดตราสารหนี้ก็ทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งระดมทุน และจัดสรรเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาที่มีความยั่งยืน (Sustainability)ตัวอย่าง บริษัทที่ใช้ ESG Bond

สำหรับการออกตราสารหนี้ไม่ใช่ใครจะออกก็ได้ แต่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ต้องได้รับการประเมินจัดอันดับเครดิต ส่วนการตรวจสอบจะดูว่าผู้ประกอบการออกตราสารหนี้ นำเงินไปทำอะไร โดยเงินที่ได้ต้องนำไปใช้ในโครงการที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญ

สำหรับ องค์กรชั้นนำของโลก อย่าง Apple เป็นตัวอย่างที่ดีในความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่เป้าหมายของบริษัทที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนในทุกห่วงโซ่อุปทานของตนเองให้ได้ภายในปี 2030

โดยลงทุนมูลค่า 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในตราสารหนี้สีเขียว เพื่อพัฒนาการผลิตแบบคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีการรีไซเคิล โดย Apple ได้ออกตราสารหนี้สีเขียว 3 ครั้งมาตั้งแต่ปี 2016 ด้วยโครงการที่แสดงให้เห็นว่า การลงทุนสามารถลดการปล่อยมลพิษของโลก และนำเอาพลังงานสะอาดมาสู่ชุมชนทั่วโลกได้

โดย Apple ได้จัดซื้ออะลูมิเนียมที่ปราศจากคาร์บอนที่เกิดจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการถลุงแร่เพื่อลดมลพิษ ซึ่งปราศจากการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิต และบริษัทตั้งใจที่จะนำวัสดุนี้มาใช้ใน iPhone

Apple ระบุว่า การลงทุนของเขาจะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับเทคโนโลยีในการลดรอยเท้าคาร์บอนของวัสดุที่เขาใช้ ถึงแม้เขาจะเปลี่ยนมาใช้เพียงวัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็ตาม

สำหรับผลลัพธ์ที่ได้ทั้ง 50 โครงการของ Apple จะช่วยบรรเทาหรือลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 2,883,000 เมตริกตัน สร้างกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน 700 เมกะวัตต์ทั่วโลก รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเรื่องการรีไซเคิลสำหรับตัวอย่างที่ดีในการนำ ESG Bond ไปใช้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เช่น บริษัท ปตท. ออกตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) เพื่อระดมทุนไปทำโครงการปลูกป่า หรืออย่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด ที่ระดมทุนผ่าน Green Bond เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมขณะที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลก เป็นตัวอย่างของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) โดยนำเงินไปใช้ในการทำธุรกิจ โดยตั้งตัวชี้วัดคือ ต้องไม่จับปลาแบบผิดกฎหมาย ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 5 ปี รวมทั้งรักษาตำแหน่งในดัชนีความยั่งยืนระดับโลก หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ต่อเนื่องให้ได้ ซึ่งถ้าบริษัทเหล่านี้ทำได้ตามเป้าหมาย ก็จะคงดอกเบี้ยให้เท่าเดิมหรืออาจจะลดลงตามแต่ตกลงกัน แต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะถูกปรับดอกเบี้ยขึ้น ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีและยุติธรรม

จากตัวอย่างของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (Sustainability)จะเห็นได้ว่ามีการนำเงินทุนไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างความยั่งยืนได้อย่างหลากหลายและได้รับการตอบรับจากนักลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ นับเป็นความร่วมมือกันทั้งผู้ออกและนักลงทุน เพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลาด ESG Bond ในต่างประเทศเติบโตแค่ไหน?

ในปี 2019 ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมมากถึง 465,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 78% จากปี 2561 ที่มีการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม 261,400 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) มีการออกมากที่สุด 271,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 จากปี 2561 ที่มี การออก Green Bond 182,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) มีการออกเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เกือบ 3 เท่า 

นอกจากนี้ Sustainability-Linked Loans ซึ่งเป็นเงินกู้ที่มีการกำหนดเป้าหมายความยั่งยืน มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มากที่สุดถึง ร้อยละ 168 โดยมีการปล่อยเงินกู้ดังกล่าว 122,000  ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562

ขณะที่มูลค่าการออก ESG Bond ในอาเซียน+3 ขยายอย่างมากในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2021 โดยมีมูลค่ามากถึง 165.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณ 5.5 ล้านล้านบาท ซึ่งมากกว่าการออก ESG Bond ทั้งปี 2020 ที่ 91.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ 69% ของ Green bond ออกโดยผู้ออกจากประเทศจีน ส่วน Social bond พบว่า 62% ของ ออกโดยผู้ออกสัญชาติเกาหลีใต้ สำหรับ Sustainability bond ที่ออกโดยประเทศอาเซียนมีสัดส่วน 17% ของมูลค่าคงค้าง Sustainability ทั้งหมดใน ASEAN+3 อันดับ 1คือ เกาหลีใต้ 42% และอันดับ 2 คือ ญี่ปุ่น 30%ประเทศไทย ESG Bond เติบโตขนาดไหน?

สำหรับประเทศไทยนับตั้งแต่มีการออก ESG Bond ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2562 มูลค่าการออก ESG Bond ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากยอดการออกที่ 29,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาที่ 173,800 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 ขยายตัวเกือบ 6 เท่าในช่วง 3 ปี รวมทั้งผู้ออกก็เพิ่มจำนวนขึ้นทั้งจากภาครัฐและเอกชน และมีการนำเงินไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์กับสังคมในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทอย่างหลากหลาย 
  
การเติบโตของ ‘ESG Bond’ ในไทย นอกจากมาจากแรงผลักดันด้าน Supply แล้ว ยังเกิดจากการตอบรับที่ดีของ Demand ทั้งผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนต่างให้ความสนใจในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน (Sustainability) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564 มีมูลค่าการระดมทุนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยเพิ่มเป็น 174 ล้านบาท จาก 86 ล้านบาท และในปี 2565 การระดมทุนผ่านการ ออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนมีมูลมากกว่า 3 แสน 9 หมื่นล้านบาท

ซึ่งผู้ระดมทุนมีทั้งที่เป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากมาย เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการปลูกป่า

ขณะที่ในด้านของผู้ลงทุนเอง ก็ให้การตอบรับที่ดีกับตราสารหนี้ประเภทนี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุน ต่างชาติ รวมไปถึงผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งเห็นได้จากหลายเคสที่มูลค่าการจองซื้อเกินกว่ามูลค่าการเสนอขาย (Oversubscription)สถาบันการเงิน หนุน ‘การเงินสีเขียว’ มากขึ้น

ในส่วนของตลาดการเงิน เราต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลที่จะลดผลกระทบจากโลกร้อน ธนาคารจึงมีความสำคัญในฐานะผู้ขับเคลื่อนเงินลงทุนไปยังโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินการเหล่านี้ โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์เองก็ได้รับแรงผลักดันในการทำการเงินสีเขียว หรือ Green Finance  ที่ต้องการให้ทุกธุรกิจที่เชื่อมโยงกับธนาคารมีความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น

ดังนั้นธนาคารจึงมีนโยบายในการผลักดันให้ลูกค้าหันมาใช้บริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) มากขึ้น รวมทั้งธนาคารยังสามารถช่วยสนับสนุนโดยขับเคลื่อนเงินทุนไปยังโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นตัวแปรสำคัญในการนำพาธุรกิจไปสู่การแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) เครื่องมือของธนาคารคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น Sustainability-Linked Bonds, Green Bond และ Social Bond  ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนให้กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โอกาส ผู้ประกอบการ SME กับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนี้

สถาบันการเงิน ถือเป็นต้นน้ำของแหล่งทุนที่ภาคเอกชนใช้ในการทำธุรกิจ จึงมีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบต่อความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ดังนั้นธนาคารสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้กับ SME ที่ทำเรื่องลดผลกระทบเชิงลบหรือไปเพิ่มผลกระทบเชิงบวกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ 

ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ถ้าปล่อยกู้ให้กลุ่มนี้ ถือเป็นการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ เพราะใช้พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ที่ดีกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือน้ำมันในการผลิตไฟฟ้า นี่เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ธนาคารสนับสนุน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของธนาคารในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไป SME ไปสู่ธุรกิจที่คาร์บอนต่ำด้วย

สำหรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ บทบาทในการเป็นผู้ผลักดันด้านความยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจ SME ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้โดยสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทาน โดยคาดว่าในอนาคต เราจะได้เห็นการดำเนินธุรกิจ SME ที่เปลี่ยนไปโดยหันมาให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainability) มากขึ้น ถือเป็นโอกาสดีต่อธุรกิจ SME ที่มีแนวคิดใส่ใจในสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ยังต้องการการสนับสนุนจากภาคการเงิน อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าภาครัฐจะต้องมีแนวทางสร้างแรงจูงใจผ่านการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในขณะที่ภาคการเงินก็จะต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน (Sustainability) ในหลากหลายมิติมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ลงทุนต่อไป

สะท้อนภาพได้อย่างชัดเจนว่า การเงินสีเขียว (Green Finance) แม้จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย แต่เรื่องนี้เป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกเดินหน้ากันมานานแล้ว และแสดงให้เห็นว่า ‘โลกการเงิน’ ก็สามารถเป็นส่วนสำคัญในการช่วยโลกแก้ไขปัญหา Climate Change ที่กำลังส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลกในขณะนี้ได้ 

ขณะที่ประเทศไทยเองก็ต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงภาคเอกชนที่ต้องจับมือสร้างมาตรฐานร่วมกัน ขับเคลื่อนไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือ Net Zeroให้ได้ในปี 2050 โดยใช้ Green Finance เป็นเครื่องมือสำคัญอีกทางหนึ่งที่สามารถนำพาให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้อย่างยั่งยืน (Sustainability) ในอนาคต

ที่มา : 
https://asianbondsonline.adb.org/newsletters/aboesg202110.pdf?src=spotlight
https://www.thaibma.or.th/EN/Investors/Individual/Blog/2021/091121.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Template3/Articles/2565/280665.pdf
https://www.prachachat.net/finance/news-783060
https://www.thaibma.or.th/doc/press/y2021/ESGpresentation.pdf
https://www.apple.com/th/newsroom/2022/03/apples-four-point-seven-billion-in-green-bonds-support-innovative-green-technology/
https://globalcompact-th.com/news/detail/1141

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

Green Hotel (โรงแรมสีเขียว) ปรับตัวอย่างไร? ให้อยู่รอด พร้อมตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

Green Hotel (โรงแรมสีเขียว) ปรับตัวอย่างไร? ให้อยู่รอด พร้อมตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ถึงวันหยุดพักผ่อนกันยาว ๆ อีกแล้ว สำหรับช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ หลายคนวางแผนไปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้จากการไปพักโรงแรม หรือรีสอร์ท…
pin
527 | 14/04/2024
ผ่าแนวคิด ‘อุตสาหกรรมยานยนต์-อากาศยานรักษ์โลก’ ปรับตัวสู่เส้นทาง Net Zero ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร?

ผ่าแนวคิด ‘อุตสาหกรรมยานยนต์-อากาศยานรักษ์โลก’ ปรับตัวสู่เส้นทาง Net Zero ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร?

ปัจจุบันมีการผลักดัน และพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในทุกมิติ จึงก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ส่งผลให้ยานยนต์ทุกประเภทต่างมุ่งหน้าสู่เส้นทางพลังงานสะอาด รวมไปถึง…
pin
3687 | 30/03/2024
ส่อง 5 นวัตกรรม ESG สุดว้าว! ทั่วโลกเขาเปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก (Green Product) อะไรกันบ้าง

ส่อง 5 นวัตกรรม ESG สุดว้าว! ทั่วโลกเขาเปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก (Green Product) อะไรกันบ้าง

หลายปีที่ผ่านมา โลกได้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์มากมายที่พัฒนาขึ้นมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สร้างความสะดวกสบายให้ผู้บริโภค…
pin
3362 | 18/03/2024
ESG Bond จะทำให้ ผู้ประกอบการ SME ไทยก้าวสู่เศรษฐกิจสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างไร? ในโลกยุคการเงินสีเขียว