รู้ยัง? เมียนมาเปิดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์

SME in Focus
14/10/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2751 คน
รู้ยัง? เมียนมาเปิดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์
banner

เมียนมาซึ่งเริ่มมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านธุรกิจการค้า ทำให้ธุรกิจการค้าต้องให้ความสำคัญด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงการสวมสิทธิของผู้อื่นเพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ธุรกิจของคุณปลอดภัยจากความเสี่ยงเหล่านี้และลดปัญหาและความยุ่งยากที่จะตามมาในภายหลัง ดังนั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงสำคัญและควรคำนึงถึงเป็นลำดับแรกๆ ในการเริ่มทำธุรกิจในเมียนมา

โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น สามารถดำเนินการโดยยื่นเอกสารคำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Declaration of Ownership) เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรจะดำเนินการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นซึ่งเรียกกันว่า "Cautionary Notice" เพื่อเป็นการแสดงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึงกัน

เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว จะมีอายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศเมียนมาไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติควรให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพร้อมลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกๆ 2 ปี

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา (Myanmar Intellectual Property Department – MIPD) กระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้ประกาศช่วงทดลองเปิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบออนไลน์ (Online Filing System) บนเว็บไซต์ https://efiling.ipd.gov.mm/efiling/login

โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้กับ Office of Registration of Deeds (ORD) หรือ เครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้จริง (การใช้ การจำหน่าย หรือการให้บริการ) แล้วในประเทศเมียนมา สามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่อีกครั้ง (Re-filing) เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ในประเทศเมียนมา มิฉะนั้นเครื่องหมายการค้านั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์ เป็นผลจากการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademark Law) ฉบับใหม่ของเมียนมา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 และประกาศกระทรวงพาณิชย์เมียนมา ฉบับที่ 63/2020 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ประกาศวันที่ให้เริ่มมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบออนไลน์ และระบบของสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากแบบ “First-to-Use” ซึ่งให้สิทธิผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้ก่อน มีสิทธิก่อนสำหรับเครื่องหมายการค้านั้นๆ มาเป็นระบบ “First-to-File” ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ ซึ่งให้สิทธิสำหรับผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนตามวันที่ยื่นขอจดทะเบียน เป็นผู้ที่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นก่อน

 

เอกสารประกอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกอบด้วย

- รายการสินค้าและภาพเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิเดิมที่ได้ยื่นเรื่องไว้กับ ORD (Trademark and Goods or service classes)

- สำเนาหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Declaration of Ownership of Trademark) ในกรณีผู้ที่เคยจดทะเบียนกับระบบเดิมต่อ ORD

- สำเนาประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการใช้เครื่องหมายการค้าจนเป็นที่รู้จักของสาธารณชนในประเทศเมียนมา

- หลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าในเมียนมา

- หลักฐานแสดงการทำการตลาดของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น

- เอกสารแสดงการชำระภาษี (Tax Receipts) หรือหลักฐานค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการลงทะเบียนเดิม (Other Expense Vouchers)

- หนังสือมอบอำนาจ (Form TM2) ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายสินค้ากับเจ้าของเครื่องหมายสินค้าไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับที่แจ้งไว้ที่ ORD สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือกรณีการของการโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า

- หลักฐานอื่นที่จำเป็น ได้แก่ ภาพเครื่องหมายการค้าที่มีความชัดเจน ชื่อและที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

รายการสินค้าหรือบริการจำแนกประเภท หมวดหมู่สินค้าตามที่กำหนดไว้ใน Nice Classification โดยนับตั้งแต่ปี 2556 (ค.ศ. 2013) ได้มีการประกาศหมวดหมู่สินค้าเป็นประจำทุกปี โดยรายละเอียดรายการสินค้าของปี 2564 สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ https://www.wipo.int/classifications/nice/en/ITsupport/Version20210101/index.html

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนที่ 1: การขอสมัครบัญชี WIPO Account โดยดาวน์โหลดเอกสารขอยื่นขอจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (WIPO File Online ID filling System) จาก https://efiling.ipd.gov.mm/efiling/login แล้วกรอกเอกสารนี้ส่งไปยังอีเมล admin@ipd.gov.mm ซึ่งในช่วงแรกจะอนุญาตให้เฉพาะบริษัทกฎหมาย หรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่วนในช่วงที่สองจึงจะให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาส่งอีเมลแจ้งผลการรับจดทะเบียน พร้อมแจ้งบัญชี WIPO File User Account ชื่อผู้ใช้ (Account name) และรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ขอเข้าจดทะเบียนในระบบและกรอกข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นในการขอยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์ https://efiling.ipd.gov.mm/efiling/login

ขั้นตอนที่ 3: เมื่อกรอกข้อมูลและรายละเอียดเอกสารที่ครบถ้วนให้กดส่ง (Submit) ในขั้นตอนนี้สามารถกดเซฟไว้เพื่อจะเข้ามาแก้ไขจัดส่งให้ครบถ้วนได้

ขั้นตอนที่ 4: ผู้ขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะและส่งข้อมูลไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา (MIPD) ที่บัญชี (WIPO Account)

ขั้นตอนที่ 5: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเมียนมาจะแจ้งรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียม การขอทะเบียนเครื่องหมายการค้า และวิธีการชำระเงินในโอกาสแรกต่อไป

กรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับ ORD และไม่ได้มีการใช้จริงในประเทศเมียนมาจะยังไม่สามารถใช้สิทธิในช่วงทดลองเปิด Soft Opening Period นี้ได้ แต่สามารถติดต่อยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมียนมา (MDIP) ด้วยตนเองได้ หลังจากการเปิดให้บริการการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างเต็มรูปแบบ (Grand Opening Period) ซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

การใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์นี้ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศเมียนมาได้ให้ความสำคัญแก่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และมีพัฒนาการที่สำคัญของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความโปร่งใสและมีความเป็นสากล อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักธุรกิจต่างชาติที่ไปลงทุนในเมียนมา

 

แหล่งอ้างอิง : https://globthailand.com 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


ข่าวดี! เมียนมาเปิดชำระภาษีผ่านออนไลน์ สำหรับธุรกิจในย่างกุ้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ‘รัฐมอญ’ ประตูลงทุนบานที่ 3 ของเมียนมา


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’  เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’ เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

ในปี 2566 ประเทศไทยส่งออกข้าวสารไปตลาดต่างประเทศ 8.7 ล้านตัน เป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 มีการประเมินว่า การส่งออกข้าวอาจลดลงเล็กน้อย…
pin
201 | 14/07/2024
ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

‘ภูเก็ต’ จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในฐานะ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" ด้วยมนต์เสน่ห์หลากหลาย เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยปี…
pin
224 | 12/07/2024
ถอดรหัสความสำเร็จ ‘กานเวลา’ รังสรรค์คราฟต์ช็อกโกแลต รสชาติไทยในสไตล์สากล จนคว้ารางวัลระดับโลกได้

ถอดรหัสความสำเร็จ ‘กานเวลา’ รังสรรค์คราฟต์ช็อกโกแลต รสชาติไทยในสไตล์สากล จนคว้ารางวัลระดับโลกได้

ความมุ่งมั่นที่อยากยกระดับ เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรไทย โดยเฉพาะ ‘โกโก้’ กลายเป็น Passion ในการสร้างธุรกิจคราฟต์ช็อกโกแลตระดับพรีเมียมสัญชาติไทยแท้…
pin
424 | 10/07/2024
รู้ยัง? เมียนมาเปิดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์