เวียดนามมุ่งพัฒนา Startup แสวงหาความร่วมมือในภูมิภาค

SME Startup
23/02/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 534 คน
เวียดนามมุ่งพัฒนา Startup แสวงหาความร่วมมือในภูมิภาค
banner

ภายใต้การประชุม Vietnam Startup Forum ในหัวข้อ “Developing and Completing Policies to Support Startup” จัดโดย หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (Vietnam Chamber of Commerce and industry – VCCI) โดยมี นาย Vu Tien Loc ประธาน VCCI พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเวียดนาม มีประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาพิจารณา นั่นคือการสร้างเครือข่ายธุรกิจ startup ในระดับอาเซียน

โดย VCCI เป็นหน่วยงานแรกของเวียดนามที่เริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ Startup ในเวียดนาม ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเทพฯ การประชุมธุรกิจ startup อาเซียน-กลต. สามารถกล่าวได้ว่า ปัจจัยที่สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบันประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ แรงงานที่มีทักษะขั้นสูง ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และธุรกิจ Startup ซึ่งเน้นความริเริ่มสร้างสรรค์ หรือ Digital Economy

โดยภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปี 2563 VCCI จะเสนอให้สร้างเครือข่ายธุรกิจ startup อาเซียน (ASEAN Start-up Network) เป็นมรดกของอาเซียน เป็นการเชื่อมโยงธุรกิจ start-up ในภูมิภาค เพื่อเป็นปัจจัยพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเวียดนามขอรับแรงสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวจากประเทศสมาชิกทุกแห่ง ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก กลต.และสหรัฐฯแล้ว

กระนั้นเวียดนามอาจเป็นประเทศที่เริ่มต้นช้ากว่าประเทศอื่นๆ ในด้านการพัฒนาธุรกิจ Startup จึงพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของต่างประเทศและหวังว่า ไทยจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเวียดนามด้วย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ Startup ของเวียดนาม

1. มติ 10 (10/NO-TW) ของที่ประชุมคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์ สมัยที่ 12 ครั้งที่ 5 เป็นมติส่วนกลางพรรคฯ ฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคเอกชน กําหนดเป้าหมายให้ธุรกิจเอกชนมีบทบาทหลักในระบบเศรษฐกิจเวียดนาม และมติดังกล่าวเป็นมติระดับพรรคฯ กฎหมายข้อบังคับ หรือมติอื่น ๆ ที่ออกในภายหลัง ต้องสอดคล้องกับแนวทางของมตินี้

2. กฎหมายสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (04/2017/QH14) สภาแห่งชาติเวียดนามได้ผ่านมติข้างต้นเมื่อปี 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2562 โดยมีนโยบายสนับสนุน 2 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความช่วยเหลือด้านภาษีศุลกากร การเข้าถึงที่ดินสําหรับการผลิต การเริ่มต้นธุรกิจ การปรับใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน การขยายตลาด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และในกฎหมายข้างต้นมีหมวดหนึ่งว่าด้วยการสนับสนุน ธุรกิจ Start-up โดยกําหนดนโยบายสนับสนุน เช่น ยกเว้นหรือลดค่าเช่าที่ดิน ยกเว้นหรือลดอัตราภาษีเงินได้ธุรกิจ สนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ การดึงดูดเงินทุนเพื่อพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

3. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup ของเวียดนาม ได้แก่ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายการลงทุน มติ35 (35/NQ-CP) ของรัฐบาลเวียดนามสมัยปัจจุบัน ว่าด้วยการสนับสนุนและพัฒนาภาคธุรกิจ จนถึงปี ค.ศ. 2020 ซึ่งยกร่างขึ้น หลังจากนายกรัฐมานตรีเวียดนามพบปะภาคเอกชนครั้งแรกหลังเข้ารับตําแหน่ง มติ 19 (19-2018/NQ-CP) ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหลักต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ปี ค.ศ. 2018 และปีต่อไป

 

สถานการณ์ธุรกิจ Startup ในเวียดนาม

1. จนถึงปี 2561 ธุรกิจ Startup ในเวียดนาม มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเฉพาะช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มีมูลค่า 208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันเวียดนามมีธุรกิจ Startup มากกว่า 3,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี Startup ระดับ unicorn หรือธุรกิจที่มีมูลค่าการลงทุนหลัก พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 1 ราย ได้แก่ Vinagame และมีธุรกิจ Startup ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 10-100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในหลายสาขา เช่น fintech การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริการขนส่ง และบริการอื่น ๆ

2. กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ Start-up ที่สําคัญของเวียดนาม คือ งาน TechFest ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ในปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 -6 ธ.ค. 2562 ณ จังหวัดกว่างนิงห์ ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา งานดังกล่าวสามารถดึงดูด เงินทุนได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

ส่องนโยบายสนับสนุนธุรกิจ Startup ของกรุงฮานอย

กรุงฮานอยริเริ่มโครงการ start-up แห่งกรุงฮานอย ในปี 2561 และมีโครงการสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศสําหรับธุรกิจ startup ในกรุงฮานอย ในปี 2562 โดยสนับสนุนทั้งด้านค่าใช้จ่าย และการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ สรุปสาระสําคัญของการดําเนินการ

1. การดําเนินการในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 300,000 ด่ง (99 ดอลลาร์สหรัฐ) สนับสนุนค่าใช้จ่ายทําตราประทับนิติบุคคล 300,000 ด่ง (13 ดอลลาร์สหรัฐ) สนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดส่งใบแจ้งผลการพิจารณาจัดตั้งธุรกิจถึงที่พัก/ที่ทําการ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การเชื่อมโยงกับธนาคารและแหล่งเงินทุน ลดขั้นตอนการดําเนินการทางเอกสาร การเข้าถึงตลาด การอบรมทรัพยากรมนุษย์ การเข้าถึงที่ดิน การปรับใช้เทคโนโลยี เป็นต้น

2. การดําเนินการในอนาคต กรุงฮานอยมีแผนสนับสนุนธุรกิจ Startup ดังนี้ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ startup เช่น การสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นที่สําหรับเริ่มธุรกิจ ไม่เกิน 200 ล้านด่งต่อราย (ประมาณ 8,640 ดอลลาร์สหรัฐ) สนับสนุนค่าเช่าพื้นที่ทําธุรกิจ ไม่เกิน 5 ล้านด่งต่อเดือน (ประมาณ 216 ดอลลาร์สหรัฐ)


ความคิดเห็นและข้อสังเกตสำหรับธุรกิจStartup ในเวียดนาม

1. เวียดนามยังไม่มีกฎหมายธุรกิจ Startup โดยตรง มีเพียงมาตราสั้นๆ ในกฎหมายสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (04/2017/QH14) และนโยบายที่สนับสนุนยังไม่สามารถส่งเสริมผู้เริ่มธุรกิจ Start-up ได้มากนัก เนื่องจากความจําเป็นของธุรกิจ start-up เวียดนามในปัจจุบัน คือการเข้าถึงเงินทุน และการระดมทุน ไม่ใช่การสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการเริ่มต้นธุรกิจ ขณะที่ไทยมีร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแล้ว

2. นอกจากการสนับสนุนธุรกิจ Start-up แล้วกฎหมายสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก แสดงให้เห็นว่าเวียดนามกําลังพยายามเปลี่ยนธุรกิจครัวเรือน ให้พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ถูกกล่าวถึงในการสัมมนาทางเศรษฐกิจหลายครั้ง ในช่วงปีที่ผ่านมา และน่าจะเป็นแนวทางที่เวียดนามใช้สําหรับพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตด้วย

3. เวียดนามมีธุรกิจ Startup ที่ประสบความสําเร็จหลายราย และมี startup ระดับ unicorn แล้ว ผู้ประกอบการหรือธุรกิจไทยจึงอาจพิจารณาให้ความร่วมมือเวียดนาม ผลักดันการสร้างเครือข่ายธุรกิจ startup อาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน

 

อ้างอิง : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


ส่อง 11 สตาร์ทอัพยูนิคอร์นเกาหลีใต้

Startup แบบไหนได้ไปต่อในปี 2020Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
55049 | 12/06/2019
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
29627 | 12/12/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
21888 | 04/01/2020
banner