ทางลัดพัฒนาความรู้ความสามารถตัวเองของผู้ประกอบการ

SME Update
16/09/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 2579 คน
ทางลัดพัฒนาความรู้ความสามารถตัวเองของผู้ประกอบการ
banner
เพราะธุรกิจ SME มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME จำนวนไม่น้อยที่เริ่มทำธุรกิจด้วยตนเองและทำคนเดียว หรือมีหลายคนอาจไม่ได้เรียนมาสูงแต่มีความสามารถในด้านการผลิต เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการเหล่านี้อาจเริ่มมีปัญหาในการบริหารจัดการมากขึ้นตามไปด้วย ทำไม? ผู้ประกอบการ SME ต้องมีการพัฒนาตัวเอง

ในหลายกรณีแม้การเริ่มต้นธุรกิจด้วยการใช้คนทำงานเพียงไม่กี่คนในตอนเริ่มแรกอาจมีการบริหารจัดการที่คล่องตัว แต่เมื่อมีการขยายธุรกิจและจ้างคนทำงานมากขึ้นปัญหาก็จะเริ่มตามมา ทำให้ผู้ประกอบการบางคนเริ่มท้อใจ ไม่อยากออกจาก Comfort Zone อยากรักษาธุรกิจของตนเองให้อยู่ในระดับเดิมเพราะเกรงว่าเมื่อมีการขยายงานแล้วการบริหารงานจะเป็นไปอย่างยากลำบาก ซึ่งความคิดแบบนี้อาจเป็นกับดักที่จะทำให้ธุรกิจของตนเองต้องประสบกับการ Disruption จากการแข่งขันในปัจจุบันและไม่สามารถเติบโตได้

ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ที่มีวิสัยทัศน์อยากสร้างความก้าวหน้าและต้องการให้ธุรกิจเติบโตไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่และมั่นคง ต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งยังต้องหารวิธีการที่เหมาะกับความรู้ความสามารถ และความต้องการของตนเอง ซึ่งในยุคปัจจุบันสิ่งสำคัญที่ควรต้องพัฒนาความรู้และความสามารถ มีดังนี้..1. ยกระดับความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

การบริหารจัดการธุรกิจได้ดีจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการบริหารตลาด บริหารบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการทั่วไปและการบริหารด้านการผลิตหรือบริการ ซึ่งความรู้ในเรื่องดังกล่าวผู้ประกอบการสามารถเข้าอบรมสัมมนาได้ตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่จัดให้อบรมและสัมมนาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ หรือหากเป็นกรณีที่เจ้าของกิจการไม่ได้จบการศึกษาในด้านบริหารจัดการก็อาจหาวิธีไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อช่วงหลังเวลาทำงานก็ได้ เพราะความรู้เรื่องการจัดการมีความจำเป็นอย่างมากในการบริหารกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถวางแผนและนำพาให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าต่อไปได้

อย่างในปัจจุบัน มีหน่วยงานรัฐหลายแห่งที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ เช่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, โครงการปรับแผนธุรกิจของสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจของกรมพัฒนาผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น2. พัฒนาทักษะที่ผู้นำควรมี 

การสร้างทักษะผู้นำจะต้องพัฒนาความสามารถให้เป็นที่ยอมรับของพนักงานและคนรอบข้างได้ ซึ่งการสร้างทักษะจะเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้กับผู้ประกอบการ โดยอาจเริ่มจากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 10 แบบคือ การช่างสังเกต, การชอบบันทึก, ฝึกการนำเสนอ, รู้จักการรับฟัง, รู้จักการถาม, ชอบวิเคราะห์หาสาเหตุ, ค้นหาคำตอบที่อยากรู้จากแหล่งความรู้, รู้จักการเขียนด้วยการเรียบเรียงความคิด และสุดท้ายต้องรู้จักการเชื่อมโยงเรื่องราวจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้3. สร้างมนุษย์สัมพันธ์พร้อมให้ความสำคัญด้านจิตวิทยา

ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการควรหาความรู้ในด้านจิตวิทยาการจูงใจพนักงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันยังต้องรู้จักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับลูกค้า พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการยอมรับและได้รับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ราบรื่นได้ ซึ่งผู้ประกอบการมืออาชีพต้องมีวิธีการสื่อสารที่ดีกับทั้งพนักงานและลูกค้า เพื่อปูทางให้กิจการก้าวหน้าเติบโตได้ในอนาคตด้วย วิธีอัพสกิลง่ายๆ ในปัจจุบันมีองค์ความรู้มากมายทั้งในสื่อออนไลน์ หรือหนังสือที่สอนเรื่อง HOW TO เกี่ยวกับการจูงใจให้กับผู้นำ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเลือกวิธีที่ตนเองต้องการได้ตามความเหมาะสม4. อัพสกิลภาษาเพื่อการเจรจาธุรกิจ

ในโลกปัจจุบันที่คนหันมาให้ความสำคัญกับภาษาต่างชาติเพื่อการติดต่อทางธุรกิจอย่าง ภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาที่ผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ ซึ่งจะทำให้มีความได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการที่ยังต้องใช้ล่ามหรือตัวแทนในการติดต่อกับต่างชาติ ดังนั้น หากมีความตั้งใจที่จะยกระดับธุรกิจสู่ความเป็นสากลก็จำเป็นต้องศึกษาและฝึกฝนในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษให้มีความชำนาญ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเปิดสอนให้กับผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนจำนวนมาก เพราะหากไม่สามารถเรียนรู้และใช้ภาษาต่างประเทศได้ ก็จำเป็นต้องจ้างพนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาแต่ก็ต้องเพิ่มงบประมาณในการจ้างเพิ่มขึ้น 5. ปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยี

อย่างที่ทราบกันดีว่า ขณะนี้โลกแห่งธุรกิจได้เปลี่ยนไป ซึ่งภาคธุรกิจในประเทศไทยเองก็ได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการผลิตสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ยิ่งต้องเร่งปรับตัวเรียนรู้เรื่องเหล่านี้อย่างเร่งด่วนเพราะเทคโนโลยีถือเป็นตัวแปรสำคัญ ที่จะนำมาใช้ให้เกิดมีประสิทธิภาพในการทำงานก่อนที่จะถูก Disruption จากเทคโนโลยีและทำให้คู่แข่งแซงหน้าไประบบบัญชีที่มาตรฐานนำไปสู่การประสบความสำเร็จ

สำหรับเรื่องการจัดทำบัญชี หลายครั้งจะเห็นได้ว่าธุรกิจ SME จะมีปัญหาสำคัญคือผู้ประกอบการบริหารเงินไม่เป็น โดยไม่แยกเงินที่ใช้ส่วนตัวกับเงินที่ใช้สำหรับดำเนินธุรกิจ เช่น ใช้เงินทุนหรือกำไรของการทำธุรกิจไปใช้จ่ายส่วนตัว ทำให้กระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจไม่เพียงพอที่จะใช้จ่าย ซึ่งต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจทุกประเภทผู้ประกอบการต้องสามารถทำกำไรได้ หากในกรณีที่เป็นธุรกิจครอบครัว (Family Business) ผู้ประกอบการต้องมีการแยกระหว่างบัญชีใช้จ่ายภายในครอบครัว กับบัญชีธุรกิจออกจากกันอย่างชัดเจน

โดยในส่วนของบัญชีที่เป็นของธุรกิจนั้นต้องมีการวางระบบมาใช้ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดอย่างชัดเจนว่ารายการบัญชีแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไร มีผลกำไร ขาดทุน รายได้ และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่ หากพบต้นตอของปัญหาต้องรีบแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรและสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ซึ่งการนำเงินส่วนตัวมาปะปนกับเงินทุนในการประกอบธุรกิจ จะทำให้ผู้ประกอบการไม่ทราบผลกำไรหรือรายได้ของที่แท้จริงของกิจการ วิธีแก้ปัญหาคือแยกเงินส่วนตัวและเงินธุรกิจออกจากกัน และทำการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ เช่น การแยกบัญชีเงินส่วนตัว และบัญชีเงินทุนในกิจการที่ง่ายที่สุด คือ การกำหนดเงินเดือนให้ตนเอง แล้วจึงนำเงินเดือนไปใช้ในกิจส่วนตัว ซึ่งจะสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าส่วนไหนเป็นรายจ่าย ส่วนไหนเป็นรายรับของธุรกิจ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การจัดทำบัญชีเล่มเดียวซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME เพราะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและยกระดับให้ธุรกิจมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าสามารถบริหารงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และยังมีส่วนช่วยให้สถาบันการเงินวิเคราะห์สินเชื่อและบริหารความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้เจ้าของกิจการได้ทราบถึงข้อมูลตัวเลขกำไรและขาดทุนที่แท้จริง นำไปสู่การวางแผนงานและการดำเนินงานธุรกิจได้อีกด้วย

ผู้ประกอบการที่เคยประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในอดีต แม้จะเชี่ยวชาญชำนาญในด้านหนึ่งด้านใดมาก่อน แต่ความรู้และประสบการณ์อย่างอื่นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้วิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างทันท่วงที 


อ้างอิงจาก : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
https://bsc.dip.go.th/th/category/hr2/fs-developknowledgeowner
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
http://research.pcru.ac.th/pcrubi/index.php?option=com_content&view=article&id=15:smes&catid=13:2015-01-09-06-48-40&Itemid=106
ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand
https://th-th.facebook.com/bankofthailandofficial/posts/827168024299293/

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ทั้งครีเอเตอร์ คอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และธุรกิจทุกขนาดในไทย ด้วยการเปิดตัว…
pin
1674 | 14/02/2024
ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟ และเรือ ต่างมุ่งสู่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดกันแล้ว แต่สำหรับการเดินทางโดยอากาศยาน…
pin
2118 | 26/01/2024
จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

ปี 2024 นี้ ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนน่าจับตา เทรนด์ธุรกิจใดกำลังมาแรง Bangkok Bank SME สรุปมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ SME และผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทุกท่าน…
pin
2238 | 25/01/2024
ทางลัดพัฒนาความรู้ความสามารถตัวเองของผู้ประกอบการ