‘อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)’ เสริมแกร่งธุรกิจ พิชิตใจลูกค้า พัฒนาโซลูชันจัดการยุงลายด้วยนวัตกรรม การันตีด้วยรางวัลระดับประเทศ

SME in Focus
19/05/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 2724 คน
‘อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)’ เสริมแกร่งธุรกิจ พิชิตใจลูกค้า พัฒนาโซลูชันจัดการยุงลายด้วยนวัตกรรม การันตีด้วยรางวัลระดับประเทศ
banner
‘อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)’ ดำเนินธุรกิจด้านสุขอนามัย และแมลง ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจด้วยแนวคิดการพัฒนาและโอกาสจากการเข้าใจ Pain Point ในวงการอุตสาหกรรม โดยยึดหลักการธุรกิจด้วยการสร้างโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ

คุณอรรณพ วงศ์ธิติโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จว่า ด้วยในช่วงก่อนเริ่มต้นดำเนินธุรกิจตนมีโอกาสได้ทำงานในสายงานอุตสาหกรรมข้าวที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และในขณะนั้นเองกระบวนการผลิตและแปรรูปข้าวเพื่อส่งออกพบว่ามีปัญหาส่วนใหญ่ที่มาพร้อมกับข้าวซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลัก คือ ‘มอด’ ซึ่งปะปนมากับข้าวดังนั้น จึงทำให้มีการหาแนวทางแก้ไขพร้อมกับปรับปรุงระบบการผลิตและจัดเก็บคลังสต็อกข้าวไปในสู่การพัฒนาขึ้น โดยได้รับคำปรึกษาจากภาครัฐได้ พร้อมร่วมมือกับบริษัท อิคาริ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจให้บริการป้องกันกำจัดแมลง เพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (CMS) และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ภายในโรงงาน

จึงส่งผลให้ปัญหาทั้งหมดถูกแก้ไขพร้อมกับป้องกันการเกิดขึ้นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง จนได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงานว่าเป็นแบบอย่างในการจัดการและแก้ปัญหาเรื่องแมลงและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอย่างดีเยี่ยมเห็นโอกาสจากปัญหาแล้วนำมาต่อยอด

จากการแก้ปัญหาเรื่องมอดหรือแมลงจนนำมาสู่การพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน เช่นการจัดการบำบัดน้ำสีย, การวางระบบน้ำอุปโภคที่มีคุณภาพ และการจัดการกลิ่น เป็นต้น ซึ่งตนเองมองว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ แต่ในขณะนั้นประเทศไทยเองยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จาก Pain Point ดังกล่าว ทำให้ตนเล็งเห็นช่องทางในการทำธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโซลูชันผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมวิจัยและพัฒนาเรื่องการจัดการแมลง ที่เป็นพาหะนำโรคอย่างจริงจัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นอยู่ด้านสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย รวมทั้งขับเคลื่อนการช่วยปรับสภาพแวดล้อมทั้งในภาคประชาชนและโรงงานอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น

โดยยึดหลักการธุรกิจด้วยการสร้างโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability) เริ่มจากการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายไฟดักแมลงจากประเทศสหรัฐอเมริกา และนำเข้าสารสลายกลิ่นจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดในประเทศไทย

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานและหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศเพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2536 ตนได้รับโอกาสจากบริษัท อิคาริ ประเทศญี่ปุ่น ที่มองเห็นในศักยภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน จัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อ ‘บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด’ จนเติบโตอย่างมั่นคงเรื่อยมาจวบจนปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 29 ปี


อรรณพ วงศ์ธิติโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ต่อยอดธุรกิจ เริ่มผลิตสินค้าเอง

ภายหลังจากที่บริษัทได้นำเข้าพร้อมจัดจำหน่ายไฟดักแมลงและสารสลายกลิ่นจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดผลิตสินค้าและพัฒนาบริการใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ โดยในปี 2540 ได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้สารซีโอไลท์ทดแทนทรายอะเบท จนกระทั่งในปี 2546 การก่อสร้างโรงงานผลิตแล้วเสร็จ ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บริษัทจึงเริ่มเดินไลน์ผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรอง GMP (Good manufacturing Practice) จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2548 และเข้ารับการตรวจประเมินใหม่ในทุก 2 ปี เพื่อให้โรงงานได้รักษามาตรฐานในระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมา

ขณะเดียวกันบริษัทยังได้สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชันด้านสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาตกผลึกสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาหรือเข้าไปแก้ไขปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมให้กับภาคธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงงานอาหารซีฟู้ดส์ โรงเรียน บ่อเลี้ยงกุ้ง - บ่อเลี้ยงปลา และโรงกำจัดขยะ เป็นต้นยกระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยให้ก้าวหน้า

คุณอรรณพ เล่าต่อว่า ด้วยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและแมลง จึงได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการกำจัดและยับยั้งการแพร่พันธ์ของยุงลายที่ผู้ใช้หลายคนต่างให้การตอบรับ คือ การคิดค้นสารกำจัดลูกน้ำยุงลายสูตรใหม่ด้วยการใช้ ‘ซีโอไลท์’ ทดแทนทรายอะเบท โดยผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก ว่าสามารถใช้ในการป้องกันกำจัดยุงลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งซีโอไลท์ที่นำมาใช้เป็นสารที่พบในหินภูเขาไฟ มีคุณสมบัติพิเศษคือ ให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ใช้งานได้ยาวนานกว่าทรายอะเบท สามารถควบคุมลูกน้ำยุงลายได้นานกว่า 3 เดือน ด้วยสูตรผสมและเทคโนโลยีพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์สารกำจัดลูกน้ำยุงลายยี่ห้อเอซาย (AZAI) ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และบริษัทยังถือเป็นรายแรกในประเทศไทยและรายแรกของโลกที่นำซีโอไลท์มาใช้ เพราะส่วนใหญ่ในตลาดมักใช้ทรายอะเบทเป็นผลิตภัณฑ์แทบทั้งสิ้นนอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ LeO-Trap กับดักไข่ยุงลาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารูปแบบกับดักยุงโดยกับดักไข่ยุงนี้จะช่วยล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ภายในกับดักเป็นการตัดตอนไม่ให้มีปริมาณยุงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหมดไป ในผลิตภัณฑ์นี้จะใช้ร่วมกับสารกำจัดลูกน้ำยุงลายยี่ห้อเอซาย (AZAI) สามารถตัดวงจรลูกน้ำ ยุงลายซึ่งช่วยลดปัญหาโรคไข้เลือดออกไข้ชิก้า ไข้มาลาเรีย และช่วยลดการแพร่พันธุ์ยุงจากแหล่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำไปวางตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ใต้ต้นไม้ หรือภายในบริเวณบ้านตามที่ต้องการ

สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุดิบจากธรรมชาติและฟีโรโมนหอยทะเล ที่มีคุณสมบัติในการล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ ผู้ซึ่งใช้สามารถเติมน้ำและเติมสารกำจัดลูกน้ำยุงลายยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดักและนำไปวางในพื้นที่ต่างๆ ได้ทันทีโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้กับวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมทั้งส่งมอบสินค้าคุณภาพ

ทั้งนี้ ด้วยความไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าออกสู่ตลาดอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่กลุ่มอุตสาหกรรมและลูกค้าให้การยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงลาย ประกอบด้วย สารกำจัดลูกน้ำยุงลายยี่ห้อเอซาย (AZAI), และ LeO-Trap กับดักไข่ยุงลาย
2. ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เช่น แผ่นกาวดักแมลง, บ้านแมลงสาบ VECTRON, สเปรย์ไล่แมลงวันตอมเครื่องไฟดักแมลง และหลอดไฟดักแมลง เป็นต้น
3. ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเหม็น เช่น น้ำยาสลายกลิ่นไม่พึงประสงค์, เจลดูดซับสลายกลิ่น, สเปรย์ขจัดกลิ่น และน้ำยาสลายกลิ่น เป็นต้น
4. ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบน้ำมัน เช่น ผงดูดซับน้ำมันและสารเคมี, น้ำยาขจัดคราบมันอุตสาหกรรมอาหาร, น้ำยาขจัดคราบมันสูตรพร้อมใช้ และน้ำยาขจัดคราบมันสูตรเข้มข้น เป็นต้น
5. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสคุณภาพ, น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, น้ำยาฆ่าเชื้อเชื้อรา และแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทางโรงงานยังรับทำเตากำจัดขยะแบบไร้มลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมทั้งรับผลิต OEM สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาทุกชนิด ด้วยมาตรฐานการผลิตและการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ


Together for a better future อิคาริ  จัดโครงการ สัมนา แนวทางการ เข้าระบบ  ISO 14001  ให้กับ บริษัท  AIR 4

เคล็ดลับขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

คุณอรรณพ กล่าวส่งท้ายบทสัมภาษณ์นี้ว่า การทำธุรกิจต้องมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในสินค้าหรือบริการที่ตนเองทำอยู่ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อวความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ต้องไม่หยุดยั้งที่จะหาโอกาสเข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญ นำมาสู่การยกระดับบุคลากรให้เกิดทักษะและความสามารถในการผลิตได้อย่างมีคุณภาพ

พร้อมกันนี้ต้องวางแผนในการดำเนินงานและวางกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างในตลาดให้ได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้แม้ในสภาวะที่เศรษกิจมีความผันผวนหรือเกิดสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิด เช่น เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 หรือแม้แต่สถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อประเทศไทยและโลก แต่ธุรกิจของบริษัทยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะมีสินค้าที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นเรื่องนี้ คุณอรรณพ ทำให้เห็นว่า การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ต้องเข้าใจหลักการดำเนินงานบนพื้นฐานด้านการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยโซลูชันที่มีคุณภาพ พร้อมกับต้องมีความรู้วิธีที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างลึกซึ้งถ่องแท้ในทุกมิติ ก็จะส่งผลให้ธุรกิจหยัดยืนได้อย่างแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับ ‘อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)’ ที่มีการเติบโตมาอย่างยั่งยืนควบคู่กับแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

รู้จัก ‘อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)’ เพิ่มเติมได้ที่ :

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

อาชีพเกษตรกรยุคดิจิทัล เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการเป็นเพียงผู้ผลิต มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ผสมผสานความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่…
pin
220 | 17/05/2024
‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมถึงยังแทรกซึมเข้ามาในระบบการศึกษาไทย ทำให้ปัจจุบัน…
pin
260 | 16/05/2024
จากกองภูเขาเศษหนังเหลือทิ้ง สู่แบรนด์ ‘THAIS’ เครื่องหนังรักษ์โลกสุดคูล

จากกองภูเขาเศษหนังเหลือทิ้ง สู่แบรนด์ ‘THAIS’ เครื่องหนังรักษ์โลกสุดคูล

‘ESG’ กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่ผู้ประกอบการทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญ และเริ่มนำมาปรับใช้อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน มีธุรกิจ SME…
pin
659 | 13/05/2024
‘อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)’ เสริมแกร่งธุรกิจ พิชิตใจลูกค้า พัฒนาโซลูชันจัดการยุงลายด้วยนวัตกรรม การันตีด้วยรางวัลระดับประเทศ